Water als weefdraad door Diksmuide: een symbiose van noodzaak en innovatie

In Diksmuide vindt een vruchtbare dialoog plaats tussen waterbeheer en landbouw, geleid door het hemelwater en droogteplan van 2021. Schepen Martin Obin benadrukt de noodzaak van samenwerking tussen verschillende waterbeheerders en de landbouwsector om een evenwicht te vinden in het beheer van watertoevoer en -afvoer. Innovatieve maatregelen zoals bufferen, infiltratie en slimme bevloeiingstechnieken worden toegepast om de uitdagingen van droogte en wateroverlast aan te pakken.

Een dialoog tussen mens en natuur

Op de avond van maandag 30 oktober 2023, onder het gewelf van de gemeenteraadszaal in Diksmuide, ontvouwde zich een gesprek dat de essentie van samenwerking tussen mens en natuur belichaamde. Schepen Martin Obin, een naam synoniem met vooruitstrevend beleid, stond in het vragenhalfuurtje oog in oog met betrokken burgers, waarbij de delicate dans tussen waterbeheer en landbouw de choreografie van de avond bepaalde.

Het canvas van beleid

Het hemelwater en droogteplan, een strategisch document dat in oktober 2021 het licht zag, dient als een canvas waarop de toekomst van ruimtelijke ordening wordt geschilderd. Het is geen hamer van wetgeving, maar eerder een gids die de hand reikt naar erosieplannen, gemeentelijke verordeningen en vergunningsaanvragen. De interactie tussen de waterbeheerders – van polders tot provincies, van Vlaamse Milieumaatschappij tot gemeenten – en de landbouwsector is cruciaal om de balans tussen droogte en wateroverlast te bewaren.

De polders: een onmisbare schakel

Sommige stemmen in het politieke landschap echoën de overbodigheid van de polders, een visie die de schepen betreurt. De tijd zal leren dat deze historische waterbeheerders een onmisbare schakel zijn in het behoud van een gezond evenwicht.

Innovatie als antwoord

De nieuwe hemelwaterverordening zet in op innovatieve oplossingen: bufferen, hergebruik, infiltratie en vertraagde afvoer. Deze principes zijn niet alleen voor andere sectoren van belang, maar vormen ook voor de landbouw de sleutel tot duurzaam waterbeheer.

Concrete stappen op het land

In de landbouw worden concrete stappen gezet: van gesubsidieerde private bufferbekkens tot het stimuleren van hergebruik bij nieuwbouw. Ophogingen van percelen worden beperkt tot niet-overstromingsgevoelige gebieden, en het onttrekken van water staat onder strikte controle van de waterbeheerders. Nieuwe bevloeiingstechnieken en het hergebruik van grijs water worden verkend, terwijl gestuurde drainage en bufferstroken langs percelen het oppervlaktewater verstandig beheren.

Een landschap in verandering

De Waterlandschap IJzer- en Handzamevallei staat model voor een toekomst waarin waterbuffering niet alleen functioneel is, maar ook recreatieve waarde heeft. Het is een toonbeeld van hoe industrie en natuur hand in hand kunnen gaan.

Een toekomst geworteld in respect

De maatregelen die in Diksmuide worden genomen, zijn exemplarisch voor een toekomst die respect toont voor zowel de agrarische noden als de natuurlijke cycli. Het is een toekomst waarin water niet de vijand is, maar een partner in groei en welvaart.

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be )