Vlaamse Regering keurt gewijzigd samenwerkingsakkoord inburgering nieuwkomers Brussel-Hoofdstad goed

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van viceminister-president Bart Somers haar goedkeuring gehecht aan het gewijzigde samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie over het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad.

Het samenwerkingsakkoord is aangepast naar aanleiding van de goedgekeurde ordonnantie van de Verenigde Vergadering, waardoor nieuwkomers in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad voortaan de keuze hebben tussen een tweetalig inburgeringstraject beheerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of een Nederlandstalig traject beheerd door het Agentschap Integratie en Inburgering. De Vlaamse Gemeenschap blijft dus bevoegd voor het Nederlandstalig inburgeringstraject en voorziet hiervoor 4000 trajecten.

De minister-president en de Vlaamse minister van Inburgering zullen het samenwerkingsakkoord namens de Vlaamse Gemeenschap ondertekenen.

De Vlaamse Regering hecht tegelijk haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat instemt met dit samenwerkingsakkoord. Over dit voorontwerp van instemmingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SERV, van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC) en van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Reactie Vlaams minister van Inburgering

“Met het gewijzigde samenwerkingsakkoord maken we het voor nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad gemakkelijker om een Nederlandstalig inburgeringstraject te volgen”, zegt Vlaams minister van Inburgering. “Dit is een belangrijke stap voorwaarts voor de inburgering in Brussel-Hoofdstad.”

“Het Nederlandstalige inburgeringstraject is een kwaliteitsvol traject dat nieuwkomers de nodige kennis en vaardigheden geeft om mee te kunnen doen in onze samenleving”, vervolgt de minister. “Ik ben ervan overtuigd dat dit traject nieuwkomers zal helpen om zich snel en goed te integreren in Vlaanderen.”

( Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen www.westnieuws.be )