Versterking van Duurzame Landbouw en Milieubescherming in Europa: De Noodzaak van Actie

EU-klimaatpactambassadeur Andy Vermaut heeft opgeroepen tot een sterkere actie in Europa op het gebied van duurzame landbouw, milieubescherming en luchtkwaliteitsverbetering. In een diepgaand televisie-interview met het Amerikaanse Hawaii TechTank op woensdag 12 juli 2023, onderstreepte Andy Vermaut de tekortkomingen van de Europese aanpak van deze cruciale kwesties.

De Noodzaak van Snelheid en Consistentie in Implementatie

Er zijn volgens Andy Vermaut drie hoofdthema’s als het gaat om de Europese aanpak van duurzame landbouw en milieubescherming: de snelheid van implementatie, consistentie tussen lidstaten, en de kloof tussen beleid en praktijk. “Hoewel de EU ambitieuze doelstellingen heeft vastgesteld, is de uitvoering vaak trager dan nodig,” zegt Andy Vermaut, verwijzend naar politieke belemmeringen, economische beperkingen en een gebrek aan publiek bewustzijn over de urgentie van deze problemen.

Het Belang van Financiële Prikkels en Kennisdeling

Andy Vermaut benadrukt dat er, ondanks regels om het gebruik van schadelijke pesticiden te minimaliseren en duurzame landbouw aan te moedigen, grote variaties zijn in de toepassing van deze regels tussen de lidstaten. Hij dringt erop aan om de oorzaken van deze variaties te begrijpen om mogelijke oplossingen te identificeren. “Zijn er economische belemmeringen die landbouwers ervan weerhouden over te stappen op duurzamere methoden? Zijn er kennislacunes die moeten worden aangepakt? Zijn de financiële prikkels niet sterk genoeg?” vraagt Andy Vermaut.

Emissiereductie en Wereldleiderschap

Op het gebied van emissiereductie heeft Europa volgens Andy Vermaut een leidende rol gespeeld met uitgebreide klimaatwetgeving, zoals het Emissions Trading Scheme (ETS). Echter, Andy Vermaut gelooft dat er een continue drang naar agressievere actie moet zijn. “Het bereiken van het 1,5°C doel van het Parijs Akkoord vraagt om een nog sterkere betrokkenheid,” zegt hij.

Een Vergelijking met Azië: Economische, Politieke en Sociale Verschillen

In zijn vergelijking van Europese acties met die in Azië, benadrukt Andy Vermaut de economische, politieke en sociale verschillen tussen verschillende Aziatische landen. Hij wijst erop dat sommige landen, zoals Japan en Zuid-Korea, significante stappen hebben gezet om hun emissies te beperken.

Het Belang van Samenwerking en Gezamenlijke Actie

Andy Vermaut stelt dat er voor het overwinnen van deze uitdagingen meer nodig is dan politieke wil. Hij gelooft dat er een samenwerking nodig is tussen alle sectoren van de samenleving – overheden, de private sector, en maatschappelijke organisaties.

Stemmen: Een Positieve Trend

Andy Vermaut benadrukt ook de groeiende kloof van Europese kiezers die op ‘groene’ partijen stemmen, wat hij ziet als een teken van toenemende polarisatie rond milieubewustzijn en klimaatverandering in de samenleving. Tegelijkertijd merkt hij op dat de opkomst van populisme het landschap compliceert, aangezien sommige populistische bewegingen profiteren van groeiende interesse in groene kwesties, terwijl anderen klimaatscepticisme en weerstand tegen milieuregels gebruiken om steun te verkrijgen.

Bescherming van ‘Kwetsbare’ Bevolkingsgroepen

Andy Vermaut legt uit dat ‘kwetsbare’ bevolkingsgroepen voornamelijk degenen zijn die het meest getroffen worden door klimaatverandering. Hij spreekt over het belang van gericht beleid dat zich richt op het verminderen van de effecten van klimaatverandering en het bevorderen van sociale beleidsmaatregelen die veerkracht bevorderen.

De Overgang naar een Groenere Economie: Een Unieke Kans

In het licht van de nasleep van de pandemie en de oorlog in Oekraïne, ziet Andy Vermaut een unieke kans voor Europese regeringen om de transitie naar een groene economie te maken.

Gebrek aan consistente implementatie binnen de EU: Effecten op duurzame landbouw en milieubescherming

In zijn onderzoek naar duurzame landbouw en milieubescherming binnen de EU, merkt Andy Vermaut op dat ondanks verheven doelen, de vooruitgang vaak wordt belemmerd door politieke obstakels, economische grenzen en een gebrek aan publieke bewustwording. Volgens gegevens van de Europese Commissie, wordt momenteel ongeveer 40% van het EU-budget aan de landbouwsector besteed1. Ondanks deze investering, constateert Vermaut dat de naleving van duurzaamheidsmaatregelen, zoals de regulering van schadelijke pesticiden en de bevordering van duurzame landbouwpraktijken, sterk varieert tussen de lidstaten.

Discrepanties in de naleving van duurzaamheidsmaatregelen: Oorzaken en mogelijke oplossingen

Vermaut benadrukt de urgentie om de oorzaken van deze variatie te begrijpen om zo doeltreffende oplossingen te vinden. Economische hindernissen, hiaten in kennis en financiële stimuli kunnen boeren weerhouden van het overstappen naar duurzamere methoden. Een studie gepubliceerd in het tijdschrift “Environmental Science & Policy” in 2020 toonde aan dat de transitie naar duurzame landbouw aanzienlijke kosten met zich meebrengt voor boeren, wat voor velen een belemmering is om deze stap te zetten2.

Klimaatleiderschap en het belang van meer gedurfde actie

Ondanks deze hindernissen erkent Vermaut dat de EU in de voorhoede heeft gestaan van uitgebreide klimaatwetgeving, met inbegrip van het Emissions Trading Scheme (ETS)3. Echter, de doelstellingen van het Parijs Akkoord, dat ernaar streeft de stijging van de wereldwijde temperatuur deze eeuw ruim onder de 2 graden Celsius te houden, vereisen volgens hem nog ambitieuzere acties4.

Vergelijking van Europese en Aziatische acties op het gebied van het klimaat

Vermaut maakt in zijn studie ook een vergelijking tussen de acties van Europa en Azië op het gebied van het klimaat. Hij wijst op de economische, politieke en sociale verschillen tussen Aziatische landen, maar erkent dat sommige, zoals Japan en Zuid-Korea, aanzienlijke stappen hebben gezet om hun emissies te verminderen. De Climate Change Performance Index 2022 rangschikt landen op basis van hun prestaties op het gebied van klimaatverandering en plaatst Zweden op de eerste plaats, terwijl Zuid-Korea en Japan respectievelijk 31e en 43e staan5.

Noodzaak van een holistische aanpak

Als afsluiting onderstreept Vermaut het belang van samenwerking tussen alle sectoren van de maatschappij – overheid, privésector en maatschappelijke organisaties – om de uitdagingen van klimaatverandering en duurzaamheid het hoofd te bieden. Deze zienswijze is in overeenstemming met de groeiende consensus onder wetenschappers en beleidsmakers dat een ‘whole-of-society’ benadering nodig is voor de transitie naar een duurzamere toekomst.

Bronnen:

EU agriculture spending – check the facts: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170505STO73556/eu-agriculture-spending-check-the-facts

Farmers’ barriers to the adoption of organic farming: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901120304585

EU Emissions Trading System (EU ETS): https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en

The Paris Agreement: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

Climate Change Performance Index 2022: https://www.climate-change-performance-index.org/

A Whole-of-Society Approach: Why It’s Needed for the SDGs: https://www.brookings.edu/blog/up-front/2019/09/23/a-whole-of-society-approach-why-its-needed-for-the-sdgs/

( Tekst Serge Jansen van www.westnieuws.be )