Verhoogde tegemoetkoming voor dierenartsen in de strijd tegen antibioticaresistentie

In België is de financiële vergoeding voor dierenartsen die werken met nutsdieren en een belangrijke rol spelen in de strijd tegen antimicrobiële resistentie, aanzienlijk verhoogd. Dit is het resultaat van onderhandelingen en erkent de cruciale bijdrage van deze professionals aan de diergezondheid en volksgezondheid. De maatregelen zijn onderdeel van een breder actieplan en ontvangen financiering van de federale regering.

Een nieuwe financiële erkenning

In België, een land bekend om zijn hoge standaarden op het gebied van diergezondheid, hebben dierenartsen die werken met nutsdieren – waaronder pluimvee, varkens, runderen en vleeskalveren – een cruciale rol. Zij zijn verantwoordelijk voor het signaleren van symptomen van overdraagbare ziekten en helpen mee om te verzekeren dat België vrij blijft van ernstige dierziekten zoals rundertuberculose, brucellose en Afrikaanse varkenspest. Recentelijk is er, na jaren van onderhandelingen tussen de dierenartsenorganisaties, landbouworganisaties en de overheid, een significante stap gezet: de vergoedingen voor hun officiële bezoeken zijn voor het eerst in dertig jaar aanzienlijk verhoogd. Deze verhoging wordt gefinancierd door het Sanitair Fonds, dat volledig wordt bekostigd door bijdragen van de veehouders.

Kernspelers in het beleid tegen antibioticaresistentie

Naast hun traditionele taken, spelen dierenartsen ook een sleutelrol in het tegengaan van antimicrobiële resistentie (AMR) bij dieren, een probleem dat ook risico’s voor de volksgezondheid met zich mee kan brengen door overdracht van resistentie naar mensen. Sinds 2011 is het antibioticagebruik in de sector met 58% afgenomen, mede dankzij de inspanningen van deze professionals. Het One-Health Nationaal Actieplan 2021-2024 erkent de inzet van bedrijfsdierenartsen in deze strijd, waarbij de federale regering een budget van €340.000 heeft vrijgemaakt voor de periode 2022-2024 om hen te ondersteunen.

Waardering vanuit de regering

Vice-Premier en Minister van Landbouw, David Clarinval, benadrukt de essentiële rol van dierenartsen in het monitoren en beheren van dierziekten. De harmonisatie en herwaardering van hun officiële taken, inclusief hun rol als eerstelijnscoach voor verantwoord antibioticagebruik, is een belangrijke stap voorwaarts. Zijn collega, Frank Vandenbroucke, Vice-Premier en Minister van Volksgezondheid, ziet deze financiële ondersteuning als een erkenning voor de cruciale adviesrol die deze professionals vervullen. Hun bijdrage is van onschatbare waarde voor zowel dierlijke als menselijke gezondheid.

Een toekomst van samenwerking

Deze maatregelen versterken de positie van dierenartsen binnen de Belgische agrarische sector en de volksgezondheid. Met steun van de overheid, politici en veehouders kunnen deze professionals hun belangrijke taken blijven vervullen en bijdragen aan een gezonde toekomst voor mens en dier. De samenwerking, die nu is bekrachtigd, belooft een duurzame verbetering in de bestrijding van antimicrobiële resistentie.

Contactpersonen voor het persbericht:

Annelies Wynant, Woordvoerster (NL) – +32 2 524 97 38 / +32 485 73 44 05, annelies.wynant@health.fgov.be

Vinciane Charlier, Woordvoerster (FR) – +32 475 93 92 71 / +32 2 524 99 21, vinciane.charlier@health.fgov.be

(Tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be)