Verenigde Supporters Openbaar Vervoer: Een beweging voor beter bus- en tramvervoer

De VSOV werkt aan een beter en toegankelijker openbaar vervoer in Vlaanderen door betrokkenheid van burgers en samenwerking met lokale overheden.

Nieuwe impuls voor openbaar vervoer in Vlaanderen

De ‘Verenigde Supporters Openbaar Vervoer’ (VSOV) waarvan Dirk Smet één van de coördinatoren is, met een 4-tal mensen hebben ze de burgerbeweging VSOV tot stand gebracht en contact gezocht met zoveel mogelijk lokale platformen. Dirk Smet, streeft naar een verbetering van het openbaar vervoer in Vlaanderen. Met de introductie van het concept ‘Basisbereikbaarheid’ wil de organisatie een brug slaan tussen lokale en regionale mobiliteitsplatformen en het publiek. De VSOV zet zich in voor een inclusiever en toegankelijker openbaar vervoersnetwerk, vooral voor ouderen en mensen met beperkte mobiliteit die anders sociaal geïsoleerd raken.

Aanleiding en doelstellingen

Gedreven door de groeiende zorg over de ontoereikendheid van het huidige openbaar vervoerssysteem, heeft Dirk Smet de VSOV mee opgericht. De organisatie richt zich op het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij de planning van nieuwe vervoersdiensten en het waarborgen van een naadloze verbinding binnen het OV-netwerk, vooral in landelijke en semi-landelijke gebieden.

Strategieën en acties

Op 6 januari 2024 organiseerde de VSOV een landelijke actie in alle provinciehoofdsteden en stuurde een open brief naar de minister. De organisatie legt de nadruk op meer burgerbetrokkenheid en communicatie rondom de nieuwe vervoersplannen en streeft ernaar om de beleidsmakers bewust te maken van de bestaande problemen.

Betrokkenheid en gemeenschapsactie

VSOV gebruikt digitale kanalen en sociale media om een breed publiek te bereiken en te betrekken. Hoewel de organisatie nog op zoek is naar concrete successen, heeft ze door haar acties wel een grotere bereidheid bij de overheid teweeggebracht om naar de zorgen van burgers te luisteren.

Visie op de toekomst

De ideale toekomst van openbaar vervoer volgens VSOV wordt uitgebreid beschreven in hun Nationaal Manifest. Hierin pleiten ze voor een toegankelijk, efficiënt en goed verbonden vervoersnetwerk dat inspeelt op de behoeften van alle gebruikers.

Samenwerking met overheden

De VSOV werkt voornamelijk op lokaal niveau samen met gemeentebesturen om verbeteringen in het vervoerssysteem te stimuleren en neemt initiatieven richting de minister en De Lijn.

Doe mee of ondersteun

Geïnteresseerden kunnen zich aansluiten bij of steun bieden aan de VSOV via hun website, e-mailadres of sociale media. Lokale platformen worden aangemoedigd om hun zorgen en ideeën te delen.

Communicatiekanalen en inzichten

De organisatie deelt haar boodschap en updates voornamelijk via Facebook, hun website en e-mail. Uit hun ervaring blijkt dat veel betrokken partijen elkaar de verantwoordelijkheid toeschuiven, wat aantoont dat een gezamenlijke aanpak nodig is.

Advies voor burgerinitiatieven

Dirk Smet moedigt burgers aan om hun stem te laten horen en zich lokaal te organiseren om de verbetering van het openbaar vervoer te bevorderen.

Meer info:

E-MAIL: FlexbusKB@gmail.com

Website: verenigde-supporters-openbaar-vervoer2.webnode.be

Facebookpagina: https://www.facebook.com/Verenigde-supporters-Openbaar-Vervoer-100332315675437

Instagram: https://www.instagram.com/verenigde.supporters.ov

LINK:

Meldingsformulier ‘Bezorgdheden NIEUWE VERVOERSPLANNEN’: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh6huTpS88NKu_ybRkneebYE0DdJ0cp1bGZNsh6vRP618p7g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

BLOG (nationaal Manifest): “Samen op weg naar een Mobiel Vlaanderen”:

Lees het manifest: https://verenigde-supporters-ov-manifest.blogspot.com/2022/12/verenigde-supporters-openbaar-vervoer.html

Tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be