Tussentijdse evaluatie Torhoutse schoolvervoerplannen


Schepen van mobiliteit Elsie Desmet : 4 Torhoutse basisscholen beschikken over een afgewerkt schoolvervoerplan, dit schooljaar volgen er nog 5
Verkeersveiligheid is voor het lokaal bestuur van Torhout een cruciaal thema. Daarom wil het actief werk maken van veilige schoolbuurten en werd een 10-puntenplan veilige schoolomgevingen opgemaakt. Hiermee zet het lokaal bestuur sterk in op het realiseren van veilige schoolroutes en schoolomgevingen voor de duizenden studenten en schoolkinderen die dagelijks school lopen in Torhout. Het voorbije schooljaar werden al 4 schoolvervoerplannen gerealiseerd in de basisscholen en het komende schooljaar staan er nog eens 5 op de planning.

Wat is een schoolvervoerplan?

Een schoolvervoerplan is de meest geïntegreerde aanpak om de woon-schoolverplaatsingen van een school te verduurzamen. Het plan heeft als doel om de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes te verhogen. Daarnaast focust het op meer milieuvriendelijke verplaatsingen naar school. Het schoolvervoerplan is een totaalaanpak die inzet op vervoersorganisatie, sensibilisering, (mobiliteits)educatie, informatie en infrastructuur.

Hoe werden de schoolvervoerplannen voor de basisscholen in Torhout opgemaakt ?
In het schoolvervoerplan brengen we allereerst de verplaatsingswijzen van de leerlingen in kaart, samen met de verplaatsingsafstanden (vervoerscirkel).
Daarna zijn we met het schoolpersoneel, de ouders, de directie, de leerlingen,… op zoek gegaan naar de knelpunten en opportuniteiten in de schoolomgeving en op de schoolroutes. Aan de hand van Maplix, een digitale, ruimtelijke bevragingstool vatten we zo de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid op weg naar school samen.
Deze informatie gebruiken we om de huidige situatie te analyseren en te koppelen aan de gemeentelijke doelstellingen op vlak van duurzame mobiliteit. Het schoolvervoerplan vertrekt namelijk steeds van het STOP-principe om te werken aan veilige en duurzame mobiliteit. Bovendien zijn er net voor of net na school vaak nog andere functionele verplaatsingen van schoolkinderen die het verplaatsingsgedrag beïnvloeden.
Samen met Mobiel 21, de politie en de school werd een gedragen actieplan opgesteld door het lokaal bestuur met concrete doelstellingen en acties om op korte en lange termijn te werken aan veilige, duurzame mobiliteit. Het schoolvervoerplan biedt ook een breed draagvlak voor samenwerking, omdat de opmaak gebeurt via een participatief proces. Andere instanties (bijvoorbeeld de scholengroep, de oudercomités, de bevoegde administraties zoals AWV, De Lijn, NMBS,…) kunnen zelfs geconsulteerd worden om een maximale impact van maatregelen te garanderen.
Tussentijdse evaluatie

In het schooljaar 2021-2022 werden de eerste 4 schoolvervoerplannen opgemaakt voor De Boomhut, basisschool De Revinze, De Koornbloem en Ten Parke. In het schooljaar 2022-2023 komen de andere 5 basisscholen aan bod: Oefenschool Bruggestraat en Papebrugstraat, basisschool Driekoningen en Wijnendale en GO! basisschool Eureka.

Tijdens een tussentijds evaluatiemoment op 30 november 2022 worden met alle betrokken partijen de reeds afgewerkte schoolvervoerplannen besproken en wordt het startschot gegeven voor de opmaak van de resterende 5 schoolvervoerplannen. We betrekken bewust alle partners bij dit evaluatiemoment zodat iedereen van elkaar kan leren. Goede ideeën in de ene school kunnen een inspiratie vormen voor de andere scholen. Deze kruisbestuiving kan heel wat positieve acties met zich meebrengen voor de opmaak van de volgende schoolvervoerplannen.

In de schoolvervoerplannen zijn we gestart vanuit het mobiliteitsprofiel van de leerlingen en de leerkrachten waarin we de vervoerskeuze in beeld brengen, maar er werd ook onderzocht hoe de leerlingen en leerkrachten zich gedragen in het verkeer en welke knelpunten en opportuniteiten er zijn op weg naar school. Aan de hand van al deze gegevens werd een actietabel opgemaakt met quick-wins en acties op lange termijn voor de school maar ook voor het lokaal bestuur. Met de gegevens uit deze actietabel gaan alle partijen nu aan de slag om de schoolomgeving en ook de routes van en naar school verkeersveiliger te maken. Ook voor de politie is er een taak weggelegd in het informeren, sensibiliseren en handhaven van verkeersregels.

“Met de opmaak van deze 9 schoolvervoerplannen streven we ernaar om samen met alle interne en externe partners de schoolomgevingen verkeersveiliger te maken. Daarnaast resulteren deze trajecten in een goede samenwerking tussen de verschillende scholen, de leerlingen, de ouders en hun begeleiders waarbij we zorgen voor een open en duidelijke communicatie”, zegt Elsie Desmet, schepen van mobiliteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *