Subsidies voor Antwerpen: een onevenwichtige verdeling?

Dit artikel onderzoekt de onevenwichtige subsidieverdeling tussen West-Vlaanderen en Antwerpen, met een focus op de noodzaak van een eerlijker financieringsmodel voor alle Vlaamse gemeenten.

Geldstromen vanuit West-Vlaanderen naar Antwerpen onder de loep

Recent onderzoek toont aan dat West-Vlamingen significant bijdragen aan de financiën van Antwerpen. Met een bijdrage van 1.393 euro per persoon overtreft de totale som die naar Antwerpen vloeit, de middelen die naar West-Vlaanderen gaan. Dit roept vragen op over de eerlijkheid van de subsidieverdeling binnen Vlaanderen.

Een diepgaande analyse onthult meer

Een gedetailleerde financiële studie door ‘de Tijd’ en Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (cd&v) legt bloot dat Antwerpen per inwoner 2.078 euro aan subsidies ontvangt, tegenover 685 euro voor elke West-Vlaming. Deze cijfers suggereren een aanzienlijk verschil in financiering, waarbij Antwerpen meer ontvangt dan wat op basis van inwoneraantal gerechtvaardigd lijkt.

De roep om een eerlijker financieringsmodel

Warnez pleit voor een herziening van het financieringssysteem. Hij stelt dat de huidige methode, die Antwerpen bevoordeelt door voorafnames zonder duidelijke criteria, oneerlijk is tegenover kleinere gemeenten en landelijke gebieden. Een nieuw financieringsmodel zou gebaseerd moeten zijn op objectieve en eerlijke criteria, stelt hij.

Naar een oplossing zoeken

Het voorstel om de projectfinanciering te verminderen ten gunste van een herzien gemeentefonds kan een stap zijn naar meer evenwichtige financiering. Dit zou niet alleen de administratieve last voor lokale besturen verminderen maar ook zorgen voor een eerlijkere verdeling van middelen over Vlaanderen.

( Tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be )