Start nieuw bemestingsseizoen met aangescherpte regels

Met de start van het bemestingsseizoen op 16 februari staan landbouwers voor de uitdaging om hun bemestingspraktijken aan te passen aan de geldende regelgeving en de nieuwe eisen van het stikstofdecreet. Het seizoen benadrukt het belang van zorgvuldige planning en uitvoering, met een sterke focus op milieubescherming en duurzaamheid.

Op 16 februari luidt het nieuwe bemestingsseizoen in, een periode die voor landbouwers in het teken staat van nauwgezette planning en uitvoering conform de geldende regelgeving. Ondanks de anticipatie op een nieuw mestactieplan, MAP 7, blijven de richtlijnen van MAP 6 voorlopig van kracht. Een significante wijziging dit seizoen is de introductie van het stikstofdecreet, dat specifieke eisen stelt aan de toepassing van drijfmest op landbouwgronden.

Aandachtspunten voor effectieve bemesting

Landbouwers worden herinnerd aan het verbod op bemesting op drassige of bevroren gronden, aangezien dit de bodemstructuur kan schaden en leidt tot snelle afspoeling van meststoffen. Dit seizoen benadrukt de noodzaak van zorgvuldigheid, met de nadruk op het vermijden van bemesting onder ongunstige omstandigheden.

Geen ruimte voor derogatie

De Europese Commissie handhaaft de strikte bemestingsnormen zonder derogatiemogelijkheden, gezien de voortdurende zorgen om de waterkwaliteit in landbouwgebieden. Dit handhaaft de maximale norm van 170 kg stikstof per hectare uit dierlijke mest, waarbij overtollige mest verwerkt of opgeslagen moet worden.

Nieuwe regels voor mesttoepassing

Het stikstofdecreet introduceert nieuwe voorschriften voor de toepassing van mest op niet-beteelde landbouwgrond, waarbij onmiddellijke inwerking of injectie in de bodem verplicht wordt gesteld. Dit geldt ook voor ureumhoudende kunstmeststoffen, waarbij alternatieven zoals injectie of het gebruik van ureaseremmers worden aangemoedigd.

Specifieke aandacht voor grasland en beteelde grond

Voor grasland en beteelde landbouwgronden zijn er specifieke methoden voorgeschreven om meststoffen emissiearm aan te wenden. Dit ondersteunt de inspanningen om de impact op de omgeving te minimaliseren en de kwaliteit van bodem en water te bevorderen.

Behoud van afstand tot waterlopen

De bestaande regels omtrent de minimumafstand tot waterlopen blijven gehandhaafd om vervuiling van waterlichamen te voorkomen. Dit onderstreept het belang van bewuste bemestingstechnieken om de ecologische voetafdruk van landbouwactiviteiten te verkleinen.

Inzet voor duurzame bemestingspraktijken

De documentaire ‘Mestmeesters’ en de diensten van B3W bieden inzichten en ondersteuning aan landbouwers om hun bemestingspraktijken te optimaliseren. Deze initiatieven benadrukken het belang van een beredeneerde benadering voor bemesting, gericht op het verbeteren van de bodemgezondheid en het waarborgen van een duurzame voedselproductie.

(Tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be)