Schepen van Sociale Zaken Katleen Winne Bepleit Voor Duurzame Huisvesting en Verbetering van de Leesvaardigheid op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in Diksmuide


Schepen van Sociale Zaken Katleen Winne legde een sterke nadruk op het aanpakken van huisvestingsproblemen en de dalende leesvaardigheid tijdens de recente Raad voor Maatschappelijk Welzijn in Diksmuide. Winne presenteerde een vernieuwde verblijfsovereenkomst voor doorgangswoningen, die als tijdelijke oplossing dienen voor mensen die geen woning hebben om verschillende redenen, waaronder ongezonde of onbewoonbare omstandigheden, gezinsconflicten, rampen, of dakloosheid.
Winne benadrukte de doorgangswoningen in Koning Albertstraat en Beerst, waarbij ze opmerkte dat de verblijfsovereenkomsten gelijk waren gesteld en de prijzen waren aangepast naar 15 euro per nacht voor een enkele persoon en 20 euro voor een koppel. Ze verzekerde de Raad dat haar team samenwerkt aan duurzame oplossingen voor huisvestingsproblemen, terwijl ze ook de goedkeuring van de Raad vroeg voor de vernieuwde verblijfsovereenkomst.
Een ander cruciaal onderwerp dat Winne ter sprake bracht, was de zorgwekkende daling van de leesvaardigheid bij jongeren. Ze noemde meerdere oorzaken, waaronder een tekort aan leraren, toenemende kansarmoede, mondialisering, een overheersende beeldcultuur, en het gebrek aan oefening. Winne stelde dat de bibliotheek van Diksmuide een belangrijke rol kan spelen bij het aanpakken van deze kwestie.
Winne benadrukte de rol van de bibliotheek in het aanpakken van de leesvaardigheid. Ze erkende dat taal en lezen van groot maatschappelijk belang zijn, vooral met het toenemende aantal mensen met een migratieachtergrond. Ze introduceerde het idee van een ‘Taalpunt Nederlands’ in de bibliotheek, waar mensen die Nederlands willen leren of oefenen boeken en hulpbronnen kunnen vinden. Deze service zou vooral nuttig zijn voor laaggeletterden, mensen met een migratieachtergrond, en personen die Nederlands als tweede taal leren.
Ze kondigde ook aan dat Diksmuide deel zal nemen aan Bieblo, een boekenzoekdienst voor jonge kinderen. Deze tool helpt kinderen boeken te vinden die aansluiten bij hun interesses, en bevordert zo het leesproces.
Schepen Winne sloot haar interventie af door de Raad te vragen de overeenkomst voor Taalpunt Nederlands goed te keuren, en om de bibliotheek en het lezen in het algemeen te promoten. Ze verzekerde de Raad dat zij en haar team zullen blijven werken aan het bevorderen van zowel de huisvesting als de leesvaardigheid in de gemeenschap.
Winne benadrukte ook de waarde van samenwerking tussen verschillende stadsdiensten om deze doelen te bereiken. Zij beschreef hoe de sociale dienst zich richt op het aanspreken van anderstalige individuen en ouders uitnodigt voor de taalbazaar. Deze samenwerking streeft ernaar om de drempel voor de bibliotheek te verlagen, vooral voor personen met een migratieachtergrond en mensen die Nederlands als tweede taal leren.
De schepen sprak ook over het belang van vroegtijdige blootstelling aan taal en lezen voor kinderen. Door ouders aan te moedigen om hun kinderen al op jonge leeftijd mee te nemen naar de bibliotheek en samen boekjes te lezen, wordt de basis gelegd voor goede leesvaardigheid. De taal-bazaardeelnemers zullen ook een uitnodiging ontvangen om de bibliotheek te bezoeken, om zo de toegankelijkheid en het gebruik van de bibliotheek in de gemeenschap te bevorderen.

Het engagement om tot de overeenkomst Taalpunt Nederlands toe te treden, werd door Winne als weloverwogen beschouwd. Ze gaf aan dat het niet zozeer een grote financiële inspanning vereist, maar vooral een “vat vol welwillendheid om inspiratie en engagementen te delen”.
Schepen Katleen Winne toonde met haar interventies een duidelijke inzet om de sociale zaken in Diksmuide aan te pakken. Of het nu gaat om het bieden van tijdelijke huisvesting aan degenen in nood, of om het bevorderen van de leesvaardigheid bij zowel kinderen als volwassenen, het is duidelijk dat haar focus ligt op het verbeteren van de levenskwaliteit van alle inwoners van Diksmuide

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *