Noodkreet uit Zeeland (Nederland): een oproep voor meer tandartsen

De Provincie Zeeland staat voor een groeiend probleem: een nijpend tekort aan tandartsen, waardoor de toegankelijkheid en kwaliteit van de mondzorg in het geding komen. Met minder tandartsen per capita dan andere regio’s en de dreiging van vergrijzing, roept Zeeland op tot de oprichting van een tandartsopleiding in Zuidwest-Nederland en het opzetten van leerpraktijken. Dit initiatief beoogt de lokale mondzorg op de lange termijn te waarborgen en te versterken.

In het licht van een toenemend tekort aan tandartsen, heeft de Provincie Zeeland opnieuw de nationale aandacht gevestigd op een urgent vraagstuk. Ondanks herhaalde verzoeken aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) blijft een doeltreffende oplossing uit. De Provinciale Staten van Zeeland hebben eenstemmig een motie aangenomen die het kabinet oproept tot actie.

Een gapend gat in mondzorg

Zeeland staat voor een schrijnende situatie met slechts 39 tandartsen per 100.000 inwoners, tegenover 95 tandartsen per 100.000 inwoners in Noord-Holland. Deze discrepantie belooft enkel te verslechteren door vergrijzing onder de huidige tandartsen, waarbij een significant deel van de Zeeuwse tandartsen hun opleiding in het buitenland genoot en slechts tijdelijk in Nederland verblijft. De Provincie Zeeland vreest voor de continuïteit en kwaliteit van de lokale mondzorg.

Op zoek naar duurzame oplossingen

Als potentiële remedie ziet Zeeland de oprichting van een tandartsopleiding in Zuidwest-Nederland. Historisch gezien neigen afgestudeerden zich te vestigen in de regio van hun studie, waardoor een opleiding in Rotterdam niet alleen Zeeland, maar ook de omliggende gebieden ten goede zou komen. Bovendien zouden leerpraktijken in Zeeland het onderwijsaanbod verrijken en de toegankelijkheid van de mondzorg verhogen.

Een dringend verzoek aan de ministers

In een directe brief aan de ministeries van VWS en OCW benadrukt het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland de noodzaak van snelle actie. Gedeputeerde Harry van der Maas benoemt de kritieke situatie en het dwingende belang van een opleidingsplaats in Zuidwest-Nederland. Hij zoekt op korte termijn het gesprek met de verantwoordelijke ministers, samen met vertegenwoordigers van het Erasmus MC.

“De oproepen uit Zeeland voor een lokale opleiding en meer tandartsen zijn lang genoeg genegeerd. Het is tijd dat de ministeries van VWS en OCW de ernst van de situatie inzien en concrete stappen ondernemen. Onze inwoners verdienen toegang tot kwalitatieve tandzorg dicht bij huis,” aldus Van der Maas.

Auteurs tekst Andy Vermaut +32499357495 en Serge Jansen +32468334833 van www.westnieuws.be email: contact@westnieuws.be