Lokaal Bestuur Kortemark tevreden met beslissing Raad voor Vergunningsbetwistingen over vergunning Silvamo


De Raad voor Vergunningsbetwistingen maakte donderdag 8 februari bekend dat het de lopende vergunning voor de stortplaats van nv Silvamo heeft vernietigd. Het Lokaal Bestuur Kortemark, dat eerder negatief had geadviseerd over een nieuwe vergunningsaanvraag van Silvamo, is dan ook tevreden met deze beslissing.
Eind 2021 diende nv Silvamo een omgevingsvergunningsaanvraag in bij de provincie West-Vlaanderen voor de verdere uitbating en de uitbreiding van de bestaande stortplaats aan de Staatsbaan. Het Lokaal Bestuur Kortemark, dat hierin een advies moest uitbrengen, was van mening dat Silvamo beperkingen moest worden opgelegd om met PFAS vervuilde afvalstoffen te ontvangen op het stortplaats in onze gemeente. Kortemark adviseerde dan ook ongunstig. De deputatie van de provincie West-Vlaanderen legde dit advies echter naast zich neer en verleende de vergunning in mei 2022.
Daarop tekende de gemeente beroep aan bij de Vlaamse Regering. Eind 2022 echter verleende bevoegd minister Demir de vergunning. Zowel Gemeente Kortemark als enkele buurtbewoners en een lokaal actiecomité stapten naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de vergunning aan te vechten. Die vernietigde, met arrest van 8 februari 2024, de vergunning. De Raad is van oordeel dat er onvoldoende werd onderzocht of de voorwaarden zijn vervuld die door Europa worden opgelegd om met PFAS-verontreinigde afvalstoffen te kunnen storten. Daarnaast oordeelt de Raad ook dat de impact van de exploitatie van de stortplaats op de waterkwaliteit van de Speyebeek niet concreet is onderzocht. Immers is gebleken dat de milieukwaliteitsnorm voor PFAS in de Speyebeek al overschreden is, waardoor bijkomende lozingen kunnen zorgen voor een verdere achteruitgang van de waterkwaliteit.
Het kabinet van Minister Demir moet nu binnen de vier maanden een nieuwe beslissing nemen over de vergunningsaanvraag van Silvamo. De gemeente blijft het dossier verder opvolgen maar is alvast tevreden dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen het standpunt van het Lokaal Bestuur Kortemark deelt.