INFOMARKTEN OVER NIEUW HOOGSPANNINGSPROJECT, VENTILUS, IN WEST-VLAANDEREN

• Ventilus is het nieuw hoogspanningsproject in West-Vlaanderen dat het aansluiten van
bijkomende hernieuwbare energieproductie op land en zee en de uitwisseling van internationale energiestromen mogelijk zal maken;
• Het Vlaams Departement Omgeving en Elia nodigen alle geïnteresseerden uit voor de
infomarkten die in West-Vlaanderen georganiseerd worden;
• Via de website www.ventilus.be kan iedereen tot eind juni 2019 mee nadenken over het
toekomstige tracé.
• Nadien worden er ook nog momenten voorzien om verder in dialoog te gaan.

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus
Om de uitvoering van het nieuwe hoogspanningsproject Ventilus in West-Vlaanderen mogelijk
te maken, is de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) noodzakelijk.
Een GRUP wijzigt of herbevestigt de bestemming van bepaalde percelen of gebieden. De eerste
stap om tot een GRUP te komen, is een start- en procesnota. De Vlaamse Regering keurde eind
maart 2019 de startnota voor het GRUP Ventilus goed.
Publieke participatie over startnota Ventilus
Ventilus zal ervoor zorgen dat de bijkomende elektriciteit vanop de Noordzee naar de verbruikers landinwaarts wordt gebracht. Er wordt ook een link voorzien met het bestaande Stevin-tracé dat sinds 2017 operationeel is. Door beide projecten aan elkaar te koppelen, wordt het Belgische elektriciteitsnet robuuster en betrouwbaarder. Ventilus maakt het ook mogelijk om op
termijn een tweede onderzeese verbinding met het Verenigd Koninkrijk te realiseren.
De startnota geeft een overzicht van de noden van de nieuwe hoogspanningsinfrastructuur, de
verschillende onderdelen en de mogelijke alternatieven en varianten voor het tracé die worden
voorgesteld om verder te onderzoeken. Over die startnota loopt tussen 29 april en 27 juni 2019
een publieke participatieperiode. Alle geïnteresseerden kunnen zich informeren tijdens 10 infomarkten en meedenken nadenken over de voorstellen uit de startnota, waaronder de zoekzones
voor het toekomstig tracé.
Er werden reeds 4 infomarkten georganiseerd waar een 165-tal burgers op aanwezig waren.
Dinsdag 28 mei vindt tussen 16u00 en 20u00 de 5de infomarkt plaats in Ardooie (‘t Hofland,
Oude Lichterveldestraat 13). Daarna volgen er nog 5 infomarkten.
Tijdens de infomarkten volgen de burgers een parcours waarlangs het Vlaams Departement
Omgeving, Elia en deskundigen uitleg geven over de doelstelling van het project, de wijze waarop het onderzoek zal gebeuren, het tot stand komen van de alternatieven en varianten indien
van toepassing. Daarnaast wordt ook duiding gegeven over specifieke thema’s zoals de voorgestelde technologie, effecten van magnetische velden, impact op en reeds gekende maatregelen
voor landbouw,… Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen.
Op het einde van de rondleiding is het aan de mensen zelf en kunnen zij hun voorstellen en
suggesties voor Ventilus formuleren. Reacties dienen schriftelijk ingediend te worden tot en met
27 juni via www.omgevingvlaanderen.be, tegen afgiftebewijs bij het Departement Omgeving
of in het gemeentehuis. Op de website www.ventilus.be wordt al de informatie alsook studies
op een transparante wijze ter beschikking gesteld van de geïnteresseerden. Ook de infopanelen
die tijdens de infomarkt getoond worden kan je hier vinden.
Dialoog verderzetten
Naar aanleiding van de goedkeuring van de startnota en de infomarkten werden al enkele bezorgdheden geuit en worden vragen gesteld over de verdere betrokkenheid bij het proces. Het
Vlaams Departement Omgeving en Elia trachten zo veel mogelijk toelichting te geven en benadrukken dat het belangrijk is reacties formeel en tijdig in te dienen. Daarmee kan nadien aan
de slag gegaan worden. Na deze 1ste fase stopt het proces niet en zal de dialoog verder gezet
worden.
Op basis van de inspraakreacties die nu binnenkomen zullen er zeker nog dialoogmomenten
georganiseerd worden met de betrokkenen. Dit zal opgestart worden na de eerste consultatie
van 60 dagen maar voordat het ruimtelijke plan verder wordt uitgewerkt. Dat zal deel uitmaken
van de verwerking van de verschillende inspraakreacties en in functie van het verdere onderzoek.
Vervolgtraject GRUP Ventilus
De opmerkingen en suggesties op de proces- en startnota GRUP Ventilus zullen verwerkt worden in een scopingnota. In die scopingnota worden de te onderzoeken alternatieven, varianten
en milieueffecten vastgelegd. Vervolgens worden de milieueffecten van de verschillende alternatieven en varianten onderzocht en vergeleken. Het meest aangewezen alternatief wordt
verder uitgewerkt in een voorontwerp RUP dat ter advies wordt voorgelegd aan alle besturen
en administraties. Het resultaat hier moet door de Vlaamse Regering goedgekeurd worden. Bij
het een openbaar onderzoek over het ontwerp GRUP krijgt het publiek voor de tweede maal
inspraak.
VENTILUS Onderweg met duurzame energie

Overzicht geplande infomarkten
dinsdag 28 mei: ARDOOIE – ‘t Hofland, Oude Lichterveldestraat 13
dinsdag 4 juni: LICHTERVELDE – OC De Schouw, Statiestraat 113
donderdag 6 juni: ZEDELGEM – De Groene Meersen, Stadionlaan 48
dinsdag 11 juni: IZEGEM – Zaal ISO, Sint-Jorisstraat 62
donderdag 13 juni: TORHOUT – Stadskantoor, Aartrijkestraat 11b
dinsdag 18 juni: JABBEKE – Vrijetijdscentrum, Vlamingveld 40
Telkens van 16u tot 20u. Vooraf inschrijven is niet nodig