Greet Dever (CD&V) over aanpassingen in het licht van de nieuwe wetgeving

De gemeenteraad van Diksmuide bespreekt aanpassingen in het licht van de nieuwe wetgeving rond schulden van consumenten, invorderingskosten en het Vastgoedinformatieplatform. Er worden voorstellen gedaan om bestaande reglementen te herzien en in lijn te brengen met de nieuwe wetgeving. Greet Dever (CD&V), 4de schepen, speelt een cruciale rol in deze discussies en besluitvorming.

Gemeenteraad Diksmuide: 30 oktober 2023

Nieuwe richtlijnen voor schulden van de consument

Na de invoering van de wet van 4 mei 2023, die de schulden van consumenten reguleert, is er een noodzaak ontstaan om ons huidige reglement te herzien. Greet Dever (CD&V), schepen van Diksmuide, benadrukte het belang van deze aanpassing. De wet stelt duidelijke grenzen aan de invorderingskosten die een schuldeiser in de minnelijke fase mag opleggen. Voor schulden onder de 150€ is deze kost nu vastgesteld op 20€. Dit betekent een wijziging in ons reglement, waar voorheen een bedrag van 30€ werd gehanteerd vanaf de tweede aanmaning. Greet Dever (CD&V) stelde voor om dit bedrag te verlagen naar 20€, in lijn met de nieuwe wetgeving. Verder blijft alles ongewijzigd.

Aanpassingen in de procedure tot inning

Net als het voorgaande agendapunt, vraagt ook dit punt om een aanpassing in de procedure tot inning, in overeenstemming met de nieuwe wettelijke grenzen. Bijkomend wordt de mogelijkheid geïntroduceerd om een derde bewonerskaart aan te vragen. Greet Dever (CD&V) benadrukte het belang van deze toevoeging voor de inwoners van Diksmuide.

Het Vastgoedinformatieplatform: Een stap naar de toekomst

Een jaar geleden werd het Vastgoedinformatieplatform gelanceerd, specifiek voor notarissen en vastgoedmakelaars. Greet Dever (CD&V) was een van de voorstanders van dit elektronische systeem dat een veilige uitwisseling van vastgoedinformatie faciliteert. Vanaf 2024 zal elke burger toegang hebben tot dit platform via Mijn Burgerprofiel, en kunnen zij informatie opvragen over percelen waarvan zij eigenaar zijn. Er ligt een nieuw retributiereglement voor, met een vastgestelde retributie van 116.7€ voor het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen. Diksmuide heeft gekozen voor een retributie per groep van 5 aangrenzende kadastrale percelen. Greet Dever (CD&V) gaf aan dat deze keuze het beste past bij de behoeften van de gemeente.

Herziening van het retributiereglement

Na goedkeuring van de aansluiting bij het Vastgoedinformatieplatform, is er een noodzaak om ons huidige retributiereglement te herzien. Het voorstel is om punt 1 onder artikel 3 van het Tarief te schrappen, terwijl de rest van het reglement ongewijzigd blijft. De nieuwe regels zullen van kracht zijn vanaf 8 januari 2024. Greet Dever (CD&V) benadrukte het belang van deze aanpassing voor de transparantie en duidelijkheid voor de burgers.

Contactgegevens Greet Dever (CD&V)

  • Functie: 4de schepen
  • Adres: Tervaetestraat 37, 8600 Diksmuide
  • GSM: 0493 69 66 60
  • Tel.: 051 50 09 48
  • E-mail: greet.dever@diksmuide.be
  • Zitdagen: Enkel op afspraak
  • Bevoegdheden: Financiën, Senioren, Huisvesting, Noord-Zuidbeleid

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be