Een groene toekomst vormgeven: Club de Madrid’s jaarlijkse dialoog in het hart van Brazilië

Op 13 en 14 november 2023 zal het Palácio Itamaraty in Brasília dienen als gastheer voor een beleidsdialoog van de Club de Madrid, gericht op het bevorderen van globale hervormingen die essentieel zijn voor sociale en ecologische vooruitgang. De aanbevelingen van deze top zullen een centrale rol spelen in toekomstige internationale beleidsdiscussies.

In de schaduw van de majestueuze Palácio Itamaraty, een architecturaal wonder ontworpen door de beroemde Oscar Niemeyer, komt Club de Madrid samen voor hun jaarlijkse beleidsdialoog. Deze prestigieuze bijeenkomst, gepland op 13 en 14 november 2023, zal een cruciaal forum bieden voor het bediscussiëren en bevorderen van ecologische, politieke en sociale hervormingen.

Met een indrukwekkende lijst van voormalige democratische staatshoofden en regeringsleiders, naast opinieleiders, beleidsexperts, en vertegenwoordigers van regeringen, multilaterale organisaties, het bedrijfsleven en de academische wereld, belooft deze bijeenkomst een smeltkroes te worden van visies gericht op het heroverwegen van sociale ontwikkeling ten behoeve van mens en planeet.

Het doel van dit beleidsdialoog is niet minder dan het vormen van de toekomst. De aanbevelingen die voortvloeien uit deze discussies zullen van vitaal belang zijn voor de multilaterale fora, culminerend in de Sociale Top in 2025. Het is een kans om de koers te wijzigen richting een meer rechtvaardige en duurzame wereld.

Terwijl Brasília, de bruisende hoofdstad van Brazilië, zich opmaakt om gastheer te zijn van deze belangrijke dialoog, staat de wereldgemeenschap op een kruispunt. De beslissingen die in het hart van Brazilië worden genomen, zullen niet alleen het lot van de huidige generaties beïnvloeden, maar ook dat van toekomstige generaties die afhankelijk zijn van onze moed en wijsheid vandaag.

Invloedrijke Leiderschapsstemmen op Club de Madrid Forum

Het Club de Madrid Forum verwelkomt een ensemble van voormalige wereldleiders, die elk met hun eigen rijke achtergrond in staatsmanschap, een diepgaand inzicht bieden in wereldwijde kwesties en bestuur.

Danilo Türk – Staatshoofd en Wereldburger

 1. Danilo Türk, als voormalig president van Slovenië, belichaamt hij de waarden van internationale samenwerking en vrede.
 2. Türk’s ambtstermijn wordt herinnerd voor zijn inzet voor democratie en zijn diplomatieke flair.
 3. Zijn werk binnen de Verenigde Naties getuigt van zijn diepe betrokkenheid bij mondiale uitdagingen.
 4. Hij blijft een stem voor rechtvaardigheid en menselijke waardigheid op het wereldtoneel.
 5. Türk is een gerespecteerde figuur in internationale kringen, vaak gezocht voor zijn inzichten in conflictoplossing.
 6. Zijn voorzitterschap bij Club de Madrid markeert een voortzetting van zijn levenslange toewijding aan publieke dienst.
 7. Hij is een pleitbezorger voor klimaatactie en duurzame ontwikkeling.
 8. Zijn intellect en ervaring maken hem tot een invloedrijke adviseur en spreker.
 9. Türk’s werk heeft bijgedragen aan het versterken van de rechtsstaat en burgerlijke vrijheden.
 10. Hij wordt erkend voor zijn bijdragen aan de uitbreiding van de Europese Unie.

Kjell Magne Bondevik – Visionair en Humanist

 1. Kjell Magne Bondevik, met zijn twee ambtstermijnen als premier van Noorwegen, toont een legaat van principieel leiderschap.
 2. Bondevik’s regeringen waren gegrondvest op waarden van openheid, transparantie en inclusiviteit.
 3. Hij heeft zich sterk gemaakt voor geestelijke gezondheidszorg en het welzijn van zijn burgers.
 4. Zijn buitenlands beleid was gericht op conflictbemiddeling en vredesopbouw.
 5. Als lid van Club de Madrid, deelt hij actief zijn kennis over leiderschap in crisistijden.
 6. Hij heeft een sleutelrol gespeeld in het bevorderen van Noorwegen’s rol als een humanitaire supermacht.
 7. Bondevik blijft een voorstander van ecologische duurzaamheid en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen.
 8. Zijn bijdragen aan internationale dialoog zijn essentieel voor het bouwen van bruggen tussen tegenstrijdige partijen.
 9. Hij wordt geprezen voor zijn inzet voor educatieve en sociale programma’s.
 10. Zijn leiderschap is een inspiratie voor toekomstige generaties wereldleiders.

Felipe Calderón – Hervormer en Milieukampioen

 1. Felipe Calderón’s presidentschap van Mexico kenmerkte zich door economische innovatie en strijd tegen corruptie.
 2. Onder zijn leiding maakte Mexico significante vooruitgang in de ontwikkeling van infrastructuur en onderwijs.
 3. Calderón wordt internationaal erkend voor zijn engagement tegen klimaatverandering.
 4. Zijn inspanningen om Mexico op het pad van hernieuwbare energie te zetten zijn baanbrekend.
 5. Als lid van Club de Madrid blijft hij een prominente stem in duurzaamheidsdebatten.
 6. Zijn beleid omvatte ingrijpende hervormingen voor sociale zekerheid en volksgezondheid.
 7. Calderón’s visie op een groene economie blijft relevant voor beleidsmakers wereldwijd.
 8. Hij is een fervent voorstander van multilaterale samenwerking.
 9. Zijn bijdragen aan internationale handel hebben Mexico’s positie op het wereldtoneel versterkt.
 10. Calderón wordt gezien als een leider die moeilijke beslissingen niet schuwde voor het grotere goed.

Kim Campbell – Baanbrekende Premier en Voorvechter van Gelijkheid

 1. Kim Campbell, als Canada’s eerste vrouwelijke premier, heeft zij de weg vrijgemaakt voor vrouwen in de politiek.
 2. Haar ambtstermijn, hoewel kort, was impactvol en kenmerkend door haar besluitvaardigheid.
 3. Campbell heeft zich onvermoeibaar ingezet voor de bevordering van vrouwenrechten en gendergelijkheid.
 4. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de hervorming van het justitieel systeem in Canada.
 5. Als Club de Madrid-lid, brengt ze een uniek perspectief op leiderschap en diversiteit.
 6. Campbell’s internationale werk belicht haar expertise in veiligheid en diplomatie.
 7. Haar leiderschap wordt gekarakteriseerd door haar intellect en pragmatisme.
 8. Zij blijft een invloedrijke stem in het pleiten voor onderwijs en leiderschapsontwikkeling.
 9. Campbell is een toonaangevende spreker op internationale forums over democratie en goed bestuur.
 10. Haar nalatenschap als premier inspireert nog steeds velen binnen en buiten Canada.

Laura Chinchilla – Progressieve Leider en Verdediger van Democratie

 1. Als president van Costa Rica, leidde Laura Chinchilla een nationale beweging voor sociale en economische vernieuwing.
 2. Chinchilla’s beleid bevorderde transparantie en streefde naar vermindering van ongelijkheid.
 3. Haar regering zette zich in voor het versterken van democratische instellingen en mensenrechten.
 4. Zij wordt erkend voor haar milieubeleid, waardoor Costa Rica een pionier werd in duurzame ontwikkeling.
 5. Als vicepresident van Club de Madrid, bevordert ze wereldwijde democratische praktijken.
 6. Chinchilla is een gerespecteerde internationale figuur in discussies over vrouwen in leiderschap.
 7. Haar bijdragen aan de veiligheidspolitiek hebben aanzienlijke invloed gehad op de stabiliteit van de regio.
 8. Zij is een krachtige voorvechter voor de rechten van de kinderen en onderwijs.
 9. Haar werk aan de voorhoede van beleidshervormingen heeft bijgedragen aan de welvaart van haar land.
 10. Chinchilla’s leiderschap is een inspiratie voor diegenen die streven naar een rechtvaardige en progressieve samenleving.

Alfred Gusenbauer – Hervormingsgezinde Staatsman en Intellectueel

 1. Alfred Gusenbauer bracht als Bondskanselier van Oostenrijk een tijdperk van vernieuwing en hervorming.
 2. Zijn beleid legde de nadruk op onderwijs en sociale rechtvaardigheid, essentiële pijlers voor een welvarende samenleving.
 3. Gusenbauer is een fervent voorstander van Europese integratie en solidariteit.
 4. Hij heeft zich ingezet voor economische stabiliteit en groei in uitdagende tijden.
 5. Als lid van Club de Madrid deelt hij zijn expertise in sociale democratie en beleidsvorming.
 6. Zijn intellectuele bijdragen aan politieke wetenschap en internationale betrekkingen zijn uitgebreid.
 7. Gusenbauer is een gerespecteerde stem in debatten over globalisering en haar impact op nationale politiek.
 8. Hij blijft een inspiratiebron voor leiders die streven naar een eerlijker en meer inclusieve maatschappij.
 9. Zijn visie op een verbonden wereld weerspiegelt in zijn aanhoudende werk voor internationale dialoog.
 10. Gusenbauer’s leiderschap wordt gekenmerkt door zijn inzet voor de gemeenschap en zijn strategische benadering van governance.

Mehdi Jomaa – Ingenieur van Verandering en Eenheid

 1. Mehdi Jomaa’s tijd als premier van Tunesië was een periode van transitie en hoop voor zijn land.
 2. Hij leidde zijn regering met een focus op economisch herstel en nationale eenheid.
 3. Zijn achtergrond als ingenieur gaf hem een pragmatische aanpak van complexe politieke uitdagingen.
 4. Jomaa’s inspanningen hebben bijgedragen aan het bevorderen van de democratie in een tijd van grote verandering.
 5. Hij is een voorbeeld van leiderschap dat over partijgrenzen heen kan kijken voor het nationale belang.
 6. Als lid van Club de Madrid, werkt hij aan het versterken van democratische processen wereldwijd.
 7. Zijn betrokkenheid bij onderwijs en wetenschappelijke ontwikkeling heeft blijvende invloed.
 8. Jomaa’s diplomatieke vaardigheden zijn erkend in de internationale gemeenschap.
 9. Hij blijft zich inzetten voor vrede en stabiliteit in de Midden-Oosten-regio.
 10. Mehdi Jomaa wordt gezien als een bruggenbouwer in een tijd van politieke verdeeldheid.

Ivo Josipović – Muzikant, Jurist en Pleitbezorger voor Vrede

 1. Ivo Josipović, met zijn achtergrond als componist, bracht een unieke harmonie in de politiek als President van Kroatië.
 2. Zijn inzet voor sociale rechtvaardigheid en rechtsstaat heeft het pad geëffend voor Kroatië’s Europese toekomst.
 3. Josipović heeft zich sterk gemaakt voor verzoening in de Balkan-regio, essentieel voor duurzame vrede.
 4. Als rechtsgeleerde heeft hij substantieel bijgedragen aan internationale wetgeving en mensenrechten.
 5. Zijn voorzitterschap werd gekenmerkt door een open dialoog en culturele uitwisseling.
 6. Bij Club de Madrid bevordert hij actief de principes van democratie en multilaterale samenwerking.
 7. Josipović’s benadering van leiderschap toont de kracht van zachtheid en artistieke expressie.
 8. Hij is een fervent voorstander van onderwijs en culturele ontwikkeling.
 9. Zijn werk als staatsman en academicus heeft diepgaande invloed op het publieke beleid.
 10. Ivo Josipović wordt herinnerd voor zijn diplomatieke tact en streven naar een rechtvaardige wereldorde.

Zlatko Lagumdžija – Visionaire Technocraat en Bruggenbouwer

 1. Zlatko Lagumdžija, als Premier van Bosnië en Herzegovina, navigeerde zijn land door een periode van wederopbouw en hervorming.
 2. Hij is een pionier in het gebruik van technologie voor sociale en economische ontwikkeling.
 3. Lagumdžija’s internationale werk heeft bijgedragen aan het herstel van vrede en stabiliteit in de Balkan.
 4. Als econoom heeft hij praktische oplossingen gebracht voor de uitdagingen van de transitie-economieën.
 5. Zijn inspanningen om onderwijs te moderniseren hebben blijvende impact op de jongere generaties.
 6. Hij is een prominente stem in het bevorderen van internationale samenwerking en ontwikkeling.
 7. Zijn leiderschap wordt gekenmerkt door een visie die verder kijkt dan de horizon van politieke cycli.
 8. Bij Club de Madrid pleit hij voor een wereldwijde dialoog over vrede en democratie.
 9. Lagumdžija wordt gerespecteerd voor zijn vermogen om bruggen te bouwen tussen verschillende gemeenschappen.
 10. Zijn toewijding aan een betere toekomst blijft een inspiratie voor velen binnen en buiten zijn land.

Yves Leterme – Architect van Consensus en Duurzame Politiek

 1. Als Premier van België, demonstreerde Yves Leterme zijn vaardigheid in het navigeren van een complexe politieke landschap.
 2. Leterme’s regeringen hebben bijgedragen aan de economische stabiliteit en hervormingen in sociale zekerheid.
 3. Hij heeft een reputatie opgebouwd als iemand die consensus kan bereiken in een veelzijdige politieke omgeving.
 4. Zijn werk op het gebied van internationale relaties heeft België’s positie op het wereldtoneel versterkt.
 5. Als Club de Madrid-lid zet hij zich in voor de bevordering van democratische waarden wereldwijd.
 6. Leterme’s inzet voor onderwijs en onderzoek heeft de basis gelegd voor toekomstige innovaties.
 7. Zijn beleid richting duurzaamheid heeft België vooruitgeholpen in de groene economie.
 8. Zijn diplomatieke tact en intellectuele diepgang maken hem tot een gewaardeerde internationale leider.
 9. Hij blijft actief in het vormgeven van beleid dat gericht is op sociale welvaart en gerechtigheid.
 10. Leterme’s bijdrage aan de publieke dienstverlening is een voorbeeld voor integriteit en toewijding.

Moussa Mara – Visionair Leider en Voorvechter van Ontwikkeling

 1. Als Premier van Mali heeft Moussa Mara zich sterk gemaakt voor nationale vooruitgang en politieke stabiliteit.
 2. Mara’s leiderschap werd gekenmerkt door zijn inzet voor economische hervormingen en corruptiebestrijding.
 3. Hij is een krachtig voorstander van democratische processen en goed bestuur in Afrika.
 4. Mara heeft een passie voor onderwijs, waarbij hij pleit voor toegang en kwaliteit als basis voor ontwikkeling.
 5. Zijn werk met Club de Madrid benadrukt zijn toewijding aan het versterken van de mondiale dialoog over vrede en veiligheid.
 6. Zijn visie omvat de ontwikkeling van infrastructuur als een katalysator voor verandering en vooruitgang.
 7. Mara blijft een inspirerende figuur voor jonge leiders door zijn voorbeeld en mentorschap.
 8. Zijn internationale inspanningen zijn gericht op het opbouwen van bruggen tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden.
 9. Mara is een pleitbezorger voor inclusieve groei en de empowerment van gemarginaliseerde gemeenschappen.
 10. Zijn bijdragen aan regionale en internationale forums hebben een blijvende impact op ontwikkelingsbeleid.

Percival Noel James Patterson – Staatsman met een Legendarisch Erfgoed

 1. Als langstzittende Premier van Jamaica heeft Patterson een transformatieve rol gespeeld in de Caribische politiek.
 2. Hij wordt geprezen voor zijn inspanningen om onderwijs en gezondheidszorg toegankelijker te maken voor alle Jamaicanen.
 3. Zijn regering heeft bijgedragen aan aanzienlijke economische groei en sociale vooruitgang.
 4. Patterson’s leiderschap streefde naar regionale integratie en versterkte Jamaica’s internationale relaties.
 5. Bij Club de Madrid bevordert hij wereldwijde solidariteit en deelt hij zijn ervaring met het aanpakken van globale uitdagingen.
 6. Zijn toewijding aan milieu- en klimaatkwesties heeft hem tot een invloedrijke stem in duurzaamheidsdebatten gemaakt.
 7. Patterson is bekend om zijn krachtige retoriek en zijn vermogen om mensen te inspireren.
 8. Hij blijft actief betrokken bij het bevorderen van de Caribische cultuur en identiteit.
 9. Patterson wordt gerespecteerd voor zijn intellectuele bijdragen en zijn diplomatieke vaardigheden.
 10. Zijn nalatenschap als een visionaire leider blijft een inspiratiebron voor huidige en toekomstige generaties.

Francisco Sagasti – Innovator en Bruggenbouwer in Tijden van Crisis

 1. Francisco Sagasti’s presidentschap van Peru was een baken van hoop tijdens een tumultueuze periode.
 2. Zijn inspanningen om politieke stabiliteit en vertrouwen te herstellen worden breed erkend en gewaardeerd.
 3. Sagasti heeft een lange carrière als academicus, gericht op innovatie en ontwikkeling.
 4. Zijn werk heeft internationaal aanzien verworven, met name op het gebied van technologie en maatschappelijke impact.
 5. Als lid van Club de Madrid zet hij zich in voor het ondersteunen van democratische instituties wereldwijd.
 6. Zijn benadering van leiderschap wordt gekenmerkt door een sterke ethische basis en een focus op transparantie.
 7. Sagasti’s visie op ontwikkeling is inclusief en gericht op het verminderen van ongelijkheid.
 8. Hij heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de theorie en praktijk van systeemdenken.
 9. Zijn diplomatieke bekwaamheid en intellectuele diepte maken hem tot een waardevol lid van internationale discussies.
 10. Sagasti blijft een invloedrijke stem voor progressieve verandering en sociale rechtvaardigheid.

Juan Somavía – Wereldverbeteraar en Pleitbezorger voor Arbeidsrecht

 1. Als voormalig Directeur-Generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie heeft Juan Somavía zich ingezet voor waardig werk en sociale rechtvaardigheid.
 2. Zijn leiderschap heeft bijgedragen aan de wereldwijde inspanningen om arbeidsnormen te verbeteren.
 3. Somavía is een sterk voorstander van multilateralisme en heeft de internationale samenwerking versterkt.
 4. Hij heeft zich ingezet voor de rechten van werknemers en de bevordering van gelijke kansen.
 5. Zijn werk heeft bijgedragen aan de strijd tegen kinderarbeid en de bevordering van gendergelijkheid op de werkplek.
 6. Als erelid van Club de Madrid zet Somavía zich in voor het ondersteunen van democratie en wereldwijde ontwikkeling.
 7. Zijn visie en toewijding hebben een duurzame impact gehad op het beleid en de praktijken van organisaties over de hele wereld.
 8. Somavía’s benadering van sociale dialoog heeft geleid tot constructieve oplossingen voor complexe arbeidsvraagstukken.
 9. Hij blijft een inspirerend voorbeeld voor degenen die streven naar een eerlijkere en meer inclusieve wereld.
 10. Zijn intellectuele bijdragen aan de sociale wetenschappen zijn van onschatbare waarde voor onderzoekers en beleidsmakers.

Jigmi Yoser Thinley – Pionier van het Bruto Nationaal Geluk

 1. Jigmi Yoser Thinley, als Premier van Bhutan, heeft hij internationale erkenning gekregen voor het promoten van het concept van Bruto Nationaal Geluk boven Bruto Binnenlands Product.
 2. Thinley’s beleid was gericht op het creëren van een evenwicht tussen materiële welvaart en geestelijke ontwikkeling.
 3. Zijn leiderschap inspireerde wereldwijd beleidsmakers om na te denken over de ware betekenis van vooruitgang.
 4. Thinley heeft bijgedragen aan de vorming van een duurzame en milieuvriendelijke ontwikkelingsstrategie in Bhutan.
 5. Als lid van Club de Madrid zet hij zich in voor de verspreiding van duurzame ontwikkelingsprincipes.
 6. Hij wordt erkend voor zijn toewijding aan het behoud van culturele waarden en nationale identiteit.
 7. Thinley’s diplomatieke inspanningen hebben bijgedragen aan het verhogen van het bewustzijn over milieu- en welzijnskwesties.
 8. Zijn regering heeft innovatieve maatregelen genomen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs, die als model dienen voor andere landen.
 9. Zijn engagement voor internationale samenwerking is onverminderd sterk, met name op het gebied van klimaatverandering.
 10. Thinley blijft een bron van inspiratie voor velen door zijn holistische benadering van leiderschap en bestuur.

Aminata Touré – Katalysator van Verandering en Sociale Vooruitgang

 1. Als Premier van Senegal zette Aminata Touré krachtige stappen richting transparantie en de strijd tegen corruptie.
 2. Haar werk heeft geleid tot versterkte instellingen en verbeterde burgerdiensten.
 3. Touré staat bekend om haar onwrikbare inzet voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen.
 4. Ze heeft de rechtsstaat in Senegal versterkt en zich ingezet voor een eerlijker justitieel systeem.
 5. Als lid van Club de Madrid werkt ze aan mondiale initiatieven voor ontwikkeling en rechtvaardigheid.
 6. Touré’s bijdrage aan de gezondheidssector, met name in de strijd tegen besmettelijke ziekten, is opmerkelijk.
 7. Haar beleid op het gebied van onderwijs heeft geleid tot betere onderwijskansen voor jongeren in Senegal.
 8. Touré is een gerespecteerde spreker en voorstander van democratische waarden op internationale platforms.
 9. Ze blijft een sterke voorvechter voor de belangen van Afrika op het wereldtoneel.
 10. Haar dynamische en pragmatische leiderschap blijft een inspiratie voor toekomstige generaties.

Petre Roman – Architect van Modernisering en Hervorming

 1. Als de eerste Premier van postrevolutionair Roemenië, speelde Petre Roman een cruciale rol in de transitie naar democratie.
 2. Zijn beleid op het gebied van economische hervorming heeft de weg vrijgemaakt voor Roemenië’s integratie in Europese structuren.
 3. Roman wordt gewaardeerd voor zijn strategische visie en zijn inspanningen om een markteconomie te vestigen.
 4. Zijn toewijding aan onderwijs en onderzoek heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een sterke kenniseconomie.
 5. Als lid van Club de Madrid zet hij zich in voor het bevorderen van democratische waarden en internationale samenwerking.
 6. Roman’s inspanningen voor de modernisering van de infrastructuur hebben een langdurige impact op het land.
 7. Hij is een fervent voorstander van vrede en stabiliteit in de Balkanregio.
 8. Zijn bijdragen aan het vormgeven van het buitenlands beleid van Roemenië worden internationaal erkend.
 9. Romans ervaring en inzicht zijn waardevol voor het oplossen van wereldwijde uitdagingen.
 10. Zijn persoonlijke integriteit en toewijding aan openheid hebben hem respect opgeleverd zowel in Roemenië als daarbuiten.

Michelle Bachelet – Strijder voor Rechten en Sociale Gerechtigheid

 1. Michelle Bachelet, tweemaal President van Chili, staat bekend om haar onwrikbare toewijding aan sociale rechtvaardigheid en gelijkheid.
 2. Bachelet’s beleid heeft bijgedragen aan het verminderen van armoede en het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs.
 3. Haar regeringen maakten belangrijke vorderingen in het bevorderen van vrouwenrechten en gendergelijkheid.
 4. Als voormalig hoofd van UN Women heeft Bachelet zich ingezet voor de empowerment van vrouwen wereldwijd.
 5. Haar leiderschap in mensenrechtenkwesties heeft internationale lof geoogst.
 6. Bachelet heeft een diepe impact gemaakt op de internationale gemeenschap door haar werk voor de Verenigde Naties.
 7. Haar inzet voor een inclusieve samenleving wordt weerspiegeld in haar hervormingen in Chili.
 8. Als Club de Madrid-lid blijft ze een invloedrijke stem in het wereldwijde discours over democratie en ontwikkeling.
 9. Bachelet’s ervaring in de overgang naar democratie is een inspiratiebron voor velen.
 10. Haar persoonlijke moed en veerkracht zijn voorbeeldig en motiverend.

Tsakhia Elbegdorj – Pleitbezorger voor Democratie en Mensenrechten

 1. Tsakhia Elbegdorj, als premier en later president van Mongolië, heeft zijn leven gewijd aan het versterken van de democratie en het beschermen van mensenrechten.
 2. Zijn inspanningen hebben Mongolië geholpen bij de overgang van een communistisch naar een democratisch systeem.
 3. Elbegdorj is een voorvechter van persvrijheid en heeft bijgedragen aan het vestigen van een vrijere en meer open pers in Mongolië.
 4. Als een van de oprichters van de Democratische Partij in Mongolië, heeft hij belangrijke hervormingen doorgevoerd die de basis legden voor een pluralistische samenleving.
 5. Zijn strijd tegen corruptie heeft geleid tot meer transparantie en verantwoording in het overheidsbestuur.
 6. Elbegdorj heeft de economische ontwikkeling van Mongolië gestimuleerd door buitenlandse investeringen aan te trekken en de mijnbouwsector te hervormen.
 7. Hij blijft een invloedrijke stem in internationale fora, waar hij pleit voor duurzame ontwikkeling en milieubescherming.
 8. Zijn bijdragen aan onderwijs en het bevorderen van technologische innovatie hebben Mongolië op de kaart gezet als een opkomende kennismaatschappij.
 9. Als lid van Club de Madrid gebruikt Elbegdorj zijn ervaring om democratische initiatieven over de hele wereld te ondersteunen.
 10. Zijn inzet voor vrede en veiligheid in Azië en daarbuiten wordt algemeen erkend en gewaardeerd.

Luis Alberto Lacalle – Visionair Leider en Hervormer

 1. Luis Alberto Lacalle, voormalig president van Uruguay, heeft een nalatenschap gecreëerd van diepgaande politieke en economische hervormingen.
 2. Zijn visie op een open economie hielp Uruguay om een periode van economische groei en stabilisatie in te gaan.
 3. Lacalle’s hervormingen in het onderwijs hebben geleid tot een meer inclusieve en kwalitatief hoogstaande onderwijservaring.
 4. Als een staatsman die de democratie hoog in het vaandel draagt, heeft hij onvermoeibaar gewerkt aan de versterking van de democratische instellingen in Uruguay.
 5. Zijn bijdragen aan sociale beleidsvorming hebben geholpen om de sociale vangnetten te versterken en de armoede te verminderen.
 6. Als een fervent voorstander van regionale integratie heeft Lacalle geholpen bij het bevorderen van samenwerking en begrip tussen Latijns-Amerikaanse landen.
 7. Zijn toewijding aan milieukwesties heeft Uruguay op de voorgrond geplaatst als een land dat zich inzet voor duurzame ontwikkeling.
 8. In zijn rol als Club de Madrid-lid blijft hij een krachtige stem voor het bevorderen van wereldwijde democratie en menselijk welzijn.
 9. Lacalle wordt geprezen voor zijn integriteit en zijn toewijding aan het algemeen belang.
 10. Zijn leiderschap inspireert nog steeds velen, zowel in Uruguay als daarbuiten, door zijn toewijding aan rechtvaardigheid en gelijke kansen voor iedereen.

Jorge Quiroga – Katalysator voor Verandering en Ontwikkeling

 1. Jorge Quiroga, als president van Bolivia, heeft hij belangrijke hervormingen geïmplementeerd die hebben bijgedragen aan het moderniseren van het land.
 2. Zijn inzet voor macro-economische stabiliteit heeft de Bolivaanse economie naar nieuwe hoogtes gebracht.
 3. Quiroga is een krachtige voorstander geweest van technologische vooruitgang en digitale transformatie in Bolivia.
 4. Als leider was hij toegewijd aan het verbeteren van de gezondheidszorg en het onderwijs voor alle Bolivianen.
 5. Hij heeft gewerkt aan het bevorderen van de rechten van inheemse volkeren en het beschermen van hun cultureel erfgoed.
 6. Zijn diplomatieke inspanningen hebben bijgedragen aan het versterken van Bolivia’s relaties met andere landen.
 7. Als lid van Club de Madrid zet Quiroga zich in voor het delen van zijn kennis en ervaringen met leiders over de hele wereld.
 8. Hij blijft een prominente stem in de strijd tegen klimaatverandering en de bevordering van duurzame praktijken.
 9. Quiroga’s periode als president wordt herinnerd als een tijd van vernieuwing en hoop voor de toekomst van Bolivia.
 10. Zijn engagement voor sociale gerechtigheid en economische inclusie heeft een blijvende impact gehad op de Bolivaanse samenleving.

Een blik op de deelnemers

Nabil Adghoghi – Ambassadeur Adghoghi versterkt de diplomatieke banden tussen Marokko en Brazilië met grote toewijding.

Nabil Ahmed – Als directeur van Economische Rechtvaardigheid bij Oxfam zet Ahmed zich wereldwijd in voor gelijkheid.

Sabir Ali – Ali’s politieke activisme en leiderschap in jeugdhervormingen revitaliseren de stem van jongeren in het bestuur van Sindh.

Andrés Allamand – Secretaris-generaal Allamand speelt een centrale rol in het bevorderen van samenwerking tussen Ibero-Amerikaanse landen via SEGIB.

Carlos Alberto M. Antunes – Antunes benadrukt het belang van duurzame praktijken in de luchtvaartindustrie met zijn werk bij TAP.

Henley Rampas Jo-Anna Sue – Haar leiderschap binnen de Vrouwenjongerenafdeling van Parti Warisan Sabah versterkt de positie van jonge vrouwen in de politiek.

Jeremy Apert – Aperts beheer bij de European Partnership for Democracy versterkt democratische betrokkenheid in heel Europa.

Alejandra Arburola – Arburola’s werk als diplomatiek adviseur is essentieel voor de bevordering van Costa Rica’s buitenlands beleid.

Carlos Blasco – Blasco’s deskundigheid als kabinetschef bij SEGIB is van onschatbare waarde voor het aandrijven van de strategische initiatieven van de organisatie.

Edison Brocemarta – Brocemarta vertegenwoordigt Panama’s streven naar inclusiviteit als jonge besluitvormer in het parlement.

Nicolas Buchoud – Buchouds adviserende rol bij het Asian Development Bank Institute geeft vorm aan duurzame stedelijke ontwikkeling.

Mamadalieva Bunisa – Voorzitter Bunisa’s leiderschap in sociale kwesties is een baken van vooruitgang in de bestuurlijke aanpak van Jalal-Abad.

Gomin Camacho – CEO Camacho’s werk met de Ethnic Relations Commission of Guyana bevordert nationale harmonie en begrip.

Camila Carrasco Hidalgo – Hidalgo’s inzet voor het milieu in Chili draagt bij aan de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering.

Adriana Conconi – Conconi’s expertise inzake de Duurzame Ontwikkelingsdoelen bevordert de missie van UNDP om armoede uit te roeien en welvaart te bevorderen.

Andrei Serbin Pont – President Pont’s leiderschap bij CRIES is cruciaal voor regionale stabiliteit en vrede in Latijns-Amerika.

Gerson Damiani – Als uitvoerend directeur draagt Damiani’s bij aan vredes- en conflictstudies die van onschatbare waarde zijn.

Nyanjura Doreen – Plaatsvervangend burgemeester Doreen’s werk in Kampala is cruciaal voor jeugdparticipatie en maatschappelijk leiderschap.

Gabriella Dorlhiac – Dorlhiac’s uitvoerende rol bij ICC Brazilië onderstreept de integratie van handel en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Adriana Abdenur – Abdenur’s speciale adviesrol bij het presidentschap heeft invloed op het vormgeven van het openbaar beleid in Brazilië.

Seun Fakorede – Commissaris Fakorede’s initiatieven op het gebied van sport en jeugd zorgen voor een opleving van de jeugdgeest in Oyo State, Nigeria.

Sergio Fausto – Directeur Fausto’s intellectuele bijdragen aan de Fundação Fernando Henrique Cardoso zijn verhelderend.

Fiona Flood – Ambassadeur Flood’s vertegenwoordiging van Ierland in Brazilië belichaamt de sterke bilaterale relaties tussen de twee landen.

Laura Florez – Florez’s werk met de jeugd in Colombia is een investering in de volgende generatie leiders.

Maiara Folly – Als uitvoerend directeur en medeoprichter van Plataforma CIPÓ staat Folly in de frontlinie van klimaat- en veiligheidsbeleid.

Michele Griffin – Griffin’s richtinggevende werk bij de VN is fundamenteel voor het bevorderen van wereldwijde samenwerking en vrede.

Valdez Joanne – Raadslid Joanne’s inzet voor Candon City weerspiegelt een sterke toewijding aan gemeenschapsontwikkeling.

Bernardo João Kanda – Kanda’s lidmaatschap van het Angolese parlement en zijn rol als Vredesambassadeur zijn invloedrijk voor vrede en stabiliteit.

Giovanna Kuele – Kuele’s beleidsadvies bij Igarapé draagt bij aan innovatieve oplossingen voor complexe mondiale uitdagingen.

Holger Kuhle – Kuhle’s beleidsadvies is essentieel voor de vorming van strategische partnerschappen die kennis bevorderen.

Paul Ladd – Als directeur van UNRISD is Ladd een belangrijke drijfveer achter onderzoek naar duurzame ontwikkeling.

Asanda Luwaca – Voorzitter Luwaca’s leiding bij NYDA is van vitaal belang voor de jeugdontwikkeling in Zuid-Afrika.

Suzanne Lynch – Lynch, als hoofdcorrespondent in Brussel voor POLITICO, staat in de voorhoede van politieke journalistiek.

Kaia Maia – Als uitvoerend directeur van Oxfam Brasil streeft Maia naar gerechtigheid en gelijkheid in ontwikkeling.

Marjorie Mary – Als raadslid van Tuguegarao City is Mary een voorbeeld van betrokken en actief gemeenschapsbeheer.

Freddie Martyn – Als marketing- en communicatiedirecteur bij POLITICO brengt Martyn’s expertise de politieke wereld dichter bij het publiek.

Esther McIntosh – McIntosh’s senior adviesrol bij het Shared Societies Project van Club de Madrid is een kracht voor sociale cohesie.

Jokate Mwegelo – Mwegelo’s rol als algemeen secretaris van de Vrouwenunie in Tanzania bevordert gendergelijkheid en vrouwenempowerment.

Pedro Oliveira – Als decaan zet Oliveira bij de Nova School of Business and Economics de toon voor toekomstig leiderschap in het bedrijfsleven.

John Packer – Packer’s onderzoek naar mensenrechten aan de Universiteit van Ottawa is fundamenteel voor gerechtigheid en gelijkheid.

Dan Perell – Perell’s co-voorzitterschap bij de Coalitie voor een Nodige VN is centraal in de hervormingen van het mondiale bestuur.

Marcos Pinta Gama – Pinta Gama’s bijdrage aan SEGIB versterkt Ibero-Amerikaanse samenwerking en ontwikkeling.

Leandro Piquet Carneiro – Carneiro’s academische werk verbreedt het begrip van internationale betrekkingen in Latijns-Amerika.

Maricarmen Plata – Plata’s werk voor toegang tot rechten en gelijkheid in de Amerika’s is een pijler voor vooruitgang.

Gabriela Posso – Posso’s rol als jeugdadvisor is integraal voor Colombia’s inzet voor haar jonge bevolking.

José Luiz Rossi – Rossi’s economische analyses zijn cruciaal voor de initiatieven van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank in de regio.

Guy Ryder – Under-Secretary-General Ryder’s beleidswerk bij de Verenigde Naties vormt de ruggengraat voor internationale arbeidsnormen.

Andrei Serbin Pont – Pont’s leiderschap bij CRIES getuigt van zijn toewijding aan regionale stabiliteit en vrede.

Luciana Servo – President Servo’s werk bij IPEA verrijkt het economisch onderzoek en beleidsontwikkeling in Brazilië.

Rasamanickam Shanakiyan, een vooraanstaand lid van het parlement van Sri Lanka en lid van het WYDE-netwerk van jonge besluitvormers, brengt zijn expertise en frisse perspectieven naar de conferentie.

Alex Shankland, als Senior Fellow en Research Cluster Leader bij het Institute of Development Studies, zal zijn uitgebreide ervaring op het gebied van ontwikkelingsstudies inzetten.

Van het Instituto Igarapé komt Lara Stahlberg, wiens werk bijdraagt aan de bevordering van veiligheids- en justitiebeleid.

Syed Saddiq bin Syed Abdul, lid van het parlement voor MUAR en president van MUDA, staat bekend om zijn dynamische bijdrage aan de politiek.

Ilona Szabó de Carvalho, mede-president en oprichter van het Instituto Igarapé, zal haar kennis over veiligheidsbeleid en sociale ontwikkeling delen.

Emma Theofelus, onderminister voor Informatie en Communicatietechnologie en lid van het parlement van Namibië, is ook lid van het WYDE-netwerk van jonge besluitvormers en brengt haar jeugdige energie en perspectieven.

Liadi Yusuff, een expert op het gebied van jeugdontwikkeling en lid van het WYDE-netwerk, zal zijn inzichten delen over de empowerment van jongeren.

Tekst Andy Vermaut en Serge Jansen van www.westnieuws.be