De mening van de Torhoutenaar telt! Resultaten bevolkingsbevraging

In de maand mei kregen 700 willekeurig gekozen inwoners van Torhout een vragenlijst in de bus. Net als zes jaar geleden vroeg het Lokaal Bestuur Torhout naar hun mening over Torhout en alle aspecten van het lokaal beleid. De resultaten worden momenteel meegenomen bij de opmaak van het meerjarenplan dat eind dit jaar door de gemeenteraad wordt goedgekeurd. Daarin staan de plannen voor de komende 6 jaar: prioriteiten, doelstellingen en acties.

42,5% van de random geselecteerde inwoners reageerden op de vraag om deel te nemen en stuurden een ingevulde vragenlijst terug. Dat is ruim boven het gemiddelde wat voor dergelijke bevragingen gangbaar is en representatief. We kunnen hier dus verder mee aan de slag.

De belangrijkste bevindingen zijn als volgt samen te vatten:

⦁ De deelnemers geven aan dat de ontwikkeling van een mooie stad (stedelijke ontwikkeling) met groen, waar het aangenaam is om te wonen en te winkelen (met een divers aanbod), één van de belangrijke prioriteiten is. Dit en verkeersveiligheid (een veilige weg-, fiets- en wandelinfrastructuur) worden bovenaan het lijstje gezet voor de nieuwe legislatuur. Voldoende parkeergelegenheden, een vernieuwde stationsomgeving, betaalbare woongelegenheden en armoedebestrijding zijn eveneens belangrijke items.
⦁ Met betrekking tot het onderhoud van het publiek domein, is men zeer tevreden over de netheid in de stad. De toestand van de wegen, fietspaden en voetpaden moet echter beter. Dat laatste is nog meer uitgesproken dan zes jaar geleden. Op vlak van investeringen vindt men dan ook dat hier absolute voorrang moet worden aan gegeven.
⦁ Wat het algemeen aanbod betreft, wordt het aanbod op vlak van onderwijs, sport- en ontspanningsmogelijkheden, natuur en bossen, evenementen en het openbaar groen in de buurt zeer gewaardeerd. Groenvoorzieningen en plaatsen voor spelende kinderen scoren beter in vergelijking met zes jaar geleden.
⦁ Inzake (sociale) voorzieningen is er een grote tevredenheid over het openbaar vervoer en de hulp waarop men beroep kan doen voor huishoudelijke taken maar blijft er in vergelijking met zes jaar geleden toch een bezorgdheid bestaan over de opvangmogelijkheden voor ouderen.
⦁ Over de dienstverlening en de werking van het lokaal bestuur is men globaal genomen tevreden. De bereikbaarheid van de diensten is zeer goed en ook de bediening is vriendelijk. Het onthaal in het stadskantoor, het recyclagepark en het cultuurcentrum scoren goed. Ook de dienstverlening vanuit de politie en de brandweer worden geapprecieerd.
⦁ Net als zes jaar geleden wekt ook nu zwerfvuil de grootste ergernis op.
⦁ Tot slot wordt extra aandacht gevraagd voor volgende items: vereenzaming, de bereikbaarheid van voorzieningen voor ouderen, een divers aanbod van winkels ook in de wijken, alternatieve woonvormen zoals cohousing en kangoeroewoningen, huurmogelijkheden zalen voor verenigingen en uitgangsmogelijkheden.

Naast de algemene bevolkingsbevraging, hebben via de jeugddienst ook meer dan 2000 kinderen en jongeren in een enquête laten weten waar zij wakker van liggen. Ook daaruit kwam heel wat interessante input. Vele zaken uit de algemene bevolkingsbevraging komen overeen met de resultaten van de bevraging van JeugdTorhout. Dit zijn de belangrijkste bevindingen:

⦁ Uit de jongerenbevraging kunnen we opmaken dat jongeren over het algemeen graag in Torhout wonen en fier zijn op hun stad.
⦁ Jongeren vertoeven vaak op de Markt en in het stadspark, Ravenhofpark en andere bossen en parken. Deze plaatsen worden ook als aangenaam aangeduid. De stationsbuurt is ook een populaire plaats onder de jongeren, hoewel deze buurt als minder aangenaam gescoord wordt.
⦁ Jongeren verplaatsen zich heel vaak met de fiets. De vraag naar fietssnelwegen, fietsveiligheid en een betere fietskwaliteit is groot. Toch geven jongeren tussen 14 en 26 jaar aan dat ze de kwaliteit en veiligheid van zowel fiets- als voetpaden eerder goed vinden.
⦁ Jongeren zijn begaan met het milieu en verwachten van het lokaal bestuur inspanningen op vlak van milieuvriendelijke evenementen, duurzame mobiliteit, een groene invulling van openbaar domein en optreden tegen zwerfvuil. Jongeren ervaren hun school- en woonomgeving als gezond.
⦁ Kinderen scoren de speelinfrastructuur in het centrum, Wijnendale en de Goede Herder relatief laag. Daarnaast verdienen de wijkspeelpleintjes voldoende aandacht.
⦁ De speelpleinwerking wordt als positief ervaren, al is de accommodatie aan het verouderen.
⦁ Verder geven kinderen en jongeren aan dat de toestellen op het zeer intensief gebruikte skatepark slijtage vertonen en dat het niet makkelijk is om repetitieruimte te vinden. Ook de site Sperregem wordt aangekaart.
⦁ Jongeren hebben weinig kennis van rechtstreeks toegankelijke en laagdrempelige hulpverlening en ervaren dat als een gebrek. Bovendien staat de strijd tegen alcohol- en druggebruik hoog op hun verlanglijstje, net als de strijd tegen (kinder)armoede. Ze vragen met andere woorden zorg op maat van kinderen en jongeren.

Een overzicht van de resultaten en de lijst met aanbevelingen van de jeugddienst kunnen vanaf dinsdag 17 september geraadpleegd worden op www.torhout.be/meerjarenplanning.

Wat is de stand van zaken voor het meerjarenplan?
In december 2019 leggen wij zoals elke gemeente onze plannen voor de komende 6 jaar aan de gemeenteraad voor. Hét ideale meerjarenplan moet veelbelovend en vernieuwend zijn, zorgzaam en betaalbaar. En gedragen door de volledige bevolking. Enthousiast en ambitieus blijft het voor elke gemeente steeds zoeken naar een werkwijze om zoveel als mogelijk aan die verwachtingen te voldoen.

Intussen hebben werkgroepen analyses gemaakt, de memoranda van verschillende Torhoutse groeperingen doorgenomen en de info verwerkt in een interne en externe omgevingsanalyse.
De omgevingsanalyse kan vanaf dinsdag 17 september geraadpleegd worden op www.torhout.be/meerjarenplanning.

Samen met de resultaten van de bevolkingsenquête en de bevraging door de jeugddienst, zijn intussen doelstellingen en acties opgemaakt en werd gekeken naar de financiële haalbaarheid van dit alles.

Participatiemomenten
In oktober is het opnieuw aan de Torhoutenaar, en trekken we met een eerste voorstel naar de wijken. Dan is het aan de inwoners om de plannen tijdens een aantal tafelgesprekken kritisch onder de loep te nemen. Die eindbeslissing valt na de wijkbezoeken, in december, in de gemeenteraad.

Data en locaties van de participatiemomenten: www.torhout.be/participatiemomenten-meerjarenplanning

We roepen de Tor

houtse burgers op om niet alleen hun mening te komen geven tijdens de participatiemomenten, maar om ook zelf een actieve rol te spelen. Torhoutenaren die zich willen engageren voor hun wijk krijgen de kans om de tafelgesprekken mee in goede banen te leiden.
Vrijwilligers kunnen ons uiterlijk maandag 23 september via stadssecretariaat@torhout.be laten weten voor welke wijk ze zich willen inzetten en zijn welkom op de briefing op woensdag 25 september om 19 uur in het stadskantoor.

“De resultaten van de enquête en de jongerenbevraging geven aan wat de Torhoutenaar echt belangrijk vindt. Deze signalen en de input van de wijkmomenten zullen we gebruiken om definitieve keuzes te maken voor ons meerjarenplan”, aldus schepen van participatie Lieselotte Denolf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *