Maand: september 2023

Een tweede kans: Besluitvorming over de vallei krijgt meer tijd

De Vlaamse Regering heeft op 29 september 2023 besloten de termijn voor de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’ met 60 dagen te verlengen om inspraakreacties te verwerken. De nieuwe deadline is vastgesteld op 16 december 2023.

Thuis blijven in het hart van Vlaanderen

Het Vlaamse decreet over wonen in eigen streek (WIES) biedt een oplossing voor de groeiende onbetaalbaarheid van wonen in bepaalde Vlaamse regio’s. Hiermee wordt een poging gedaan om sociale verdringing tegen te gaan en betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk te maken. De Raad van State zal hier nu advies over geven.

Inzet tegen ongewenst gedrag: een keerpunt voor het hoger onderwijs

De Vlaamse Regering heeft op 29 september 2023 een cruciale stap gezet in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. Met een nieuw ontwerpdecreet worden maatregelen zoals centrale registratie van klachten en het statuut voor een vertrouwenspersoon geïntroduceerd. Daarnaast is het Vlaams Meldpunt grensoverschrijdend gedrag opgericht als samenwerking tussen diverse instanties.

Een vooruitstrevende stap naar een veiligere toekomst

De Vlaamse Regering heeft een hernieuwde goedkeuring gegeven aan het voorontwerp van decreet over preventie van radicalisering, extremisme en terrorisme, ontstaan na de gebeurtenissen rondom jihadisme in 2015. Dit voorontwerp biedt een structurele basis voor de beleidsvoering en is van plan op 1 september 2024 in werking te treden.

De digitale revolutie: een kans voor iedereen

De Vlaamse Regering heeft 3,2 miljoen euro toegekend voor een project dat zich richt op digitale inclusie. Onder leiding van viceminister-president Bart Somers wordt er ingezet op innovatieve oplossingen om iedereen te betrekken in de snelgroeiende digitale wereld.

Een nieuwe start voor Opgroeien: Bruno Vanobbergen aan het roer

Op 29 september 2023 heeft de Vlaamse Regering besloten Bruno Vanobbergen aan te stellen als administrateur-generaal bij het agentschap Opgroeien regie en het agentschap Opgroeien, ingaande vanaf 1 oktober 2023. Deze beslissing wordt ondersteund en uitgevoerd door de Vlaamse ministers bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Justitie en Handhaving.

Oprichting van Het Rode Kruis Vlaanderen

Op 29 september 2023 bevestigde de Vlaamse ministerraad de oprichting van het Rode Kruis Vlaanderen. Voorgesteld door viceminister-president Hilde Crevits, legt het voorontwerp van het decreet de fundamenten, opdrachten en missie van het Rode Kruis Vlaanderen vast. Hiermee wordt de rol van het Rode Kruis als ‘Helper van de Overheid’ stevig verankerd.

Klimmend tegen de tijdstroom: Aanpassing in financieringsmechanismen

De Vlaamse Regering, onder leiding van viceminister-president Hilde Crevits, past het indexeringsmechanisme voor ziekenhuizen aan om beter tegemoet te komen aan de uitdagingen van hoge inflatie. Hierbij wordt voorgesteld om de basisbedragen gelijkmatig te verdelen tussen het initiële bevel en de uiteindelijke ingebruikname van de infrastructuur. Het advies van de Raad van State wordt ingewonnen alvorens definitieve stappen te zetten.

Een nieuwe start voor de jeugdhulp: Gezinshuizen

Op 29 september 2023 heeft de Vlaamse Regering, onder leiding van viceminister-president Hilde Crevits, besloten om gezinshuizen te introduceren in de jeugdhulpsector. Deze huizen zullen professionele dag- en nachtopvang in een huiselijke setting bieden. Het besluit omvat ook de implementatie van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profitsectoren en andere relevante wijzigingen. Het advies wordt nu voorgelegd aan de Raad van State.

Toekomstvisie op Vlaamse investeringen: een nieuw hoofdstuk

Op 29 september 2023 keurde de Vlaamse Regering een geactualiseerd meerjarenplan goed voor de verdeling van provinciale investeringsmiddelen van 2018 tot 2024, met specifieke aandacht voor 14 voormalige provinciale cultuur- en jeugdinfrastructuren. Dit plan, onder leiding van Jan Jambon en Benjamin Dalle, zal de culturele en jeugdinfrastructuur van Vlaanderen tot 2024 vormgeven.

Vlaanderens streven naar behoud van cultureel erfgoed

De Vlaamse Regering heeft een voorontwerp van decreet gesteund dat een voorkooprecht introduceert voor de Vlaamse Gemeenschap bij de openbare verkoop van cultureel erfgoed van exceptioneel belang. Dit recht zal toegepast worden aan de prijs van het laatst uitgebrachte bod. Daarnaast worden er maatregelen genomen in lijn met Europese regelgeving rondom persoonsgegevens.

De wegen van Vlaanderen: Een samenwerking met Eurotoll France

Sinds 2016 moeten vrachtwagens in België een On Board Unit (OBU) aan boord hebben. Eurotoll, een sleutelspeler in deze transitie sinds 2017, evolueert naar Eurotoll France. Hierop reagerend, bekrachtigt de Vlaamse Regering een bilaterale overeenkomst met het vernieuwde Eurotoll France.

Duurzame cultuur: Vlaanderen’s visie op een groenere toekomst

De Vlaamse Regering, onder leiding van minister-president Jan Jambon, blijft zich inzetten voor het vergroenen van de cultuurinfrastructuur. Na een eerdere investering in 2022, keurt de regering nu de besteding goed van een extra 6,392 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds om de gesubsidieerde cultuurhuizen energiezuiniger te maken.

Een stilte die spreekt in Diksmuide…

In een landschap van voortdurende communicatie belicht dit artikel de onverwachte stilte opgelegd aan Westnieuws.be door het stadsbestuur van Diksmuide. Dit volgde op het verzoek van de stad om hun bron te onthullen over de onthulling van een nieuwe personeelscafetaria. Het stuk bespreekt het belang van bronbescherming en zoekt verheldering bij de oppositieleider. Westnieuws.be heeft kritische vragen gesteld aan de oppositieleider van Vooruit, Kurt Vanlerberghe, over de huidige stand van zaken binnen het stadsbestuur van Diksmuide. Vanlerberghe benadrukt het gebrek aan voortgang en de noodzaak van verandering.

Een schitterende spirituele mozaïek: Jalsa Salana België 2023

Jalsa Salana België 2023, een jaarlijkse spirituele bijeenkomst van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap in Leuven, heeft met succes haar drie-daagse evenement afgesloten. Met deelnemers uit zeven landen en diverse religieuze achtergronden was het evenement een toonbeeld van interreligieuze dialoog en saamhorigheid.

De klank van harmonie uit Pakistan

Op 23 september 2023, in Brussel, sprak Rubina Kausar Shah over het belang van vrede en harmonie. Met referenties naar religie, onderwijs en literatuur, benadrukte ze het belang van gezamenlijke inspanningen om een vreedzame wereld te bevorderen.

De fluistering van vrede in het hart van Europa

In Brussel werd de Internationale Vredesdag gevierd, waarbij de focus lag op de verantwoordelijkheid van religie in het bevorderen van wereldvrede. Alexander Dam van HWPL benadrukte de rol van dialoog en onderwijs in het creëren van harmonie tussen verschillende geloofsgemeenschappen.

Een zee van troost: De Panne herdenkt en verbindt

De hele maand oktober staat De Panne in het teken van verbinding en troost. Met diverse initiatieven, variërend van fototentoonstellingen tot meditatiesessies, biedt de stad steun aan hen die het nodig hebben. Samen vormt de gemeenschap een baken van licht en warmte in een anders zo koude en donkere maand.

Het fluisteren met het roze lint in Zwevegem

In oktober voert de gemeente Zwevegem actie ter sensibilisering van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Door middel van roze linten aan verkeersborden en personeelsinitiatieven wordt het bewustzijn verhoogd en het belang van vroege detectie benadrukt.