Visietekst sportbeleid in Torhout

Visietekst sportbeleid in Torhout in de nabije en verdere toekomst

 

Uitgangspunt

 

Vanuit de dagelijkse ervaringen en opmerkingen van de gebruikers van de diverse stedelijke sportaccommodaties , wenst de stedelijke sportraad een adviesnota op te stellen voor de volgende beleidsperiode(s). Bedoeling is het aanbod te optimaliseren en uit te breiden  , de ondersteuning aan clubs en individuele sporters te verbeteren en de toekomstige noden in kaart te brengen en in te vullen waar mogelijk.

Met deze nota hoopt de sportraad te kunnen bijdragen tot een positief sportklimaat in Torhout en de bevolking aan te zetten tot gezonde sportbeoefening op een aangename , comfortabele en eigentijdse manier.

Aanpak

De sportraad heeft haar eigen werking geëvalueerd , op basis van onder andere overleg met gelijkaardige organismen  en een enquête  onder de leden van de algemene vergadering. Daaruit blijkt dat de Torhoutse sportraad goed scoort als informatiekanaal en adviesorgaan , maar ook meer druk moet kunnen uitoefenen op de besluitvorming met betrekking tot het sportgebeuren in de stad.

Daarom werd met het bestuur van de sportraad een studiedag georganiseerd op zaterdag 11 februari 2017 en kregen de bewoners van de stad Torhout ook de mogelijkheid om hun opmerkingen te formuleren tijdens de “Grote Sportinspraak” op donderdag 4 mei 2017. Daarnaast waren er ook nog de jaarlijkse overlegvergaderingen met alle gebruikers van de beschikbare sportinfrastructuur.

Bevindingen

Na verwerking van de opmerkingen , konden deze worden samen gebracht in een aantal categorieën

 • Tekort aan accommodatie
 • Verouderde accommodatie
 • Demografische groei
 • Aanbod voor sporters /mensen met een beperking, kansarmen en allochtonen
 • Werking sportraad en ondersteuning clubs
 • Sportpromotie

 

 • TEKORT AAN ACCOMMODATIE

Heel wat clubs hebben de laatste jaren een forse stijging gekend van hun ledenaantallen , vnl. door een verbeterde structuur, een meer efficiënte werking  en de aanwezigheid van meer professioneel en pedagogisch opgeleide trainers. Daardoor ontstaat er nood  aan bijkomende trainings-en wedstrijdmogelijkheden. Voor de  diverse voetbalclubs betekent dit onder andere een tekort aan kwalitatief goede  voetbalvelden  , voor de clubs die gebruik maken van de indooraccommodaties  betekent dit een tekort aan zalen en uren.  Voor nieuwe clubs en sporten (krachtbal , hockey , padel ) betekent dit geen of slechts heel beperkte mogelijkheden om hun activiteiten te promoten of te ontplooien.  Bovendien moet de bestaande infrastructuur op bepaalde ogenblikken door teveel clubs worden gebruikt wat spanningen oplevert. Hierdoor komt ook het gebruik door de individuele en niet clubgebonden sporter in gevaar.

Vanuit de sportraad wordt dan ook voorgesteld om in de volgende legislatu(u)r(en) in te zetten op bijkomende voetbalvelden (liefst in kunstgras) , hockey – en krachtbalvelden , padelterreinen (kunnen  de oude tennisterreinen vervangen) , terreinen voor andere buitensporten , loopomlopen , mountainbikeparcours ,outdoor fitnesstoestellen …

Wat de locaties betreft stellen wij voor : site Thor deels ontwikkelen  naar recreatiezone (gezien nabijheid sportcentrum) , het her ontwikkelen van het OLC Bruggestraat cf. het GRS (gezien nabijheid Velodroom)  en het uitbreiden van  of onderhandelen over de mogelijkheden om gebruik te maken van de diverse schoolaccommodaties. Daarnaast moet de Stad op zoek gaan naar bijkomende open ruimtes om  recreatie en sport te kunnen ontwikkelen  met het oog op de toekomst. Voor de financiering en realisatie van een aantal projecten (zie ook later) moet ook gekeken worden naar de mogelijkheid tot PPS (publiek private samenwerking).

 

2 VEROUDERDE ACCOMMODATIE

 

Niettegenstaande de Stad Torhout reeds over een uitgebreide sportaccommodatie beschikt , moeten we toch vaststellen dat deze op heel wat vlakken verouderd is en dus heel wat onderhoud en oplapwerk vergt.  Hier dient de stad in te zetten op duurzame aanpassingen met aandacht voor energiebesparende maatregelen (isolatie, verwarming , zonnepanelen , relighting e.d.) .

Volgende infrastructuur dient zeker te worden bekeken : beide sporthallen , het zwembad , de atletiekpiste , outdoor tennisvelden . Bovendien moet overwogen worden om bestaande gebouwen op een andere manier in te vullen  of voor sportmogelijkheden aan te passen . We denken hierbij b.v. aan een herinrichten/herbestemming  van de oude tribune op het sportstadion ( het afbreken van de luifel  en vervangen door een bovenliggende nieuwe zaal geschikt voor o.a. dans, tafeltennis ,multimove, kantine, wedstrijdregistratie enz. ) , de uitbreiding van de schuttersaccommodatie (waar alle gelinkte sporten onderdak zouden kunnen vinden) en cf. de aanbevelingen van de Vlaamse Bouwmeester , de mogelijkheid onderzoeken  om op of boven  de bestaande en beschikbare infrastructuur extra ruimtes en zalen te bouwen( eventueel boven de bestaande sporthallen).

Prioritair  is ook de vervanging van het verouderde zwembad door een moderner, multifunctioneel en energiezuiniger bad . Zeker in dit project moet gekeken worden naar  bovenlokale samenwerking , samenwerking met de lokale schoolgemeenschappen en eventueel ook weer de mogelijkheid overwegen voor publiek private samenwerking (PPS) voor wat de exploitatie betreft van de eventuele commerciële ruimtes hierbij.

Ook voor de accommodaties gelegen buiten het centrum (oa Groenhovebos , Groene 62) dient gewerkt aan de bereikbaarheid , veiligheid ( verlichting , samengaan van b.v. fietsers, ruiters, wandelaars, lopers op gescheiden trajecten)  en het comfort (o.a. toiletten ).

3 DEMOGRAFISCHE GROEI

We stellen vast dat de Stad inzet op een uitbreiding van de bevolking door de ontwikkeling van nieuwe verkavelingen in de stadsrand  en een forse uitbreiding van het aantal appartementen in de binnenstad.  We stellen echter ook vast dat er geen bijkomende opties worden voorzien om de eventueel nog beschikbare ruimtes  in te vullen naar recreatie en sport.

Wanneer we uitgaan van een verwachte bevolking aangroei van 1200 tot 1500 inwoners in de volgende  10 tot 15 jaar , en we er bovendien van uitgaan dat hiervan een 10 tot 20% (jongeren en ouderen) wenst deel te nemen aan het vrijetijds-en sportgebeuren in Torhout , op individuele basis of binnen een sportclub ,  dan moeten we , cf. de reeds  aangehaalde problemen , vast stellen dat de bestaande sportinfrastructuur hier volstrekt onvoldoende voor zal zijn.  Bovendien kampen op vandaag reeds heel wat sportclubs met een bestaande of dreigende ledenstop bij gebrek aan ruimte en groeimogelijkheden.

Net als in vorige punten dringen we dan ook aan op een verdere uitbouw van de accommodaties zowel outdoor als indoor  , wat dus betekent dat nieuwe locaties zullen moeten worden gezocht en ontwikkeld worden tot dat doel. Zeker wanneer de Stad ook verder inzet op een kwaliteitsvollere en gezondere levensstijl voor haar bevolking.

 

4 AANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING , KANSARMEN EN ALLOCHTONEN

Naast het aanbod voor jongeren , ouderen , competitiesporters , recreanten, clubsporters en individuele sporters , komt ook de vraag aan bod om meer in te zetten op mogelijkheden voor  mensen met een beperking en kansarmen. Er zou  -voor wat de eerste groep betreft-een inventaris moeten worden opgemaakt van de beschikbare kennis en mogelijkheden voor deze doelgroep. Dat moet gebeuren in samenspraak met alle actoren die reeds naast hun reguliere werking inspanningen doen om deze mensen kansen te geven en die met hun specifieke problemen geconfronteerd worden (o.a. HAC , Tordale , TTC Sportline …)  Deze informatie zou dan  aanleiding moeten geven tot het verbeteren en uitbreiden van het aanbod  en het aanpassen van of ter beschikking stellen van de geschikte accommodaties .  Ook moet bekeken worden hoe  de financiële drempel kan worden weggewerkt (tarievenstructuur) voor b.v. bewoners van Tordale die geen domicilie hebben in Torhout

Bovendien dient aandacht te worden geschonken aan de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de diverse locaties voor mensen met een lichamelijke beperking en b.v. ook rolstoelgebruikers.  Voor wat de kansarmen  , betreft  , hoewel hier reeds inspanningen zijn gebeurd , zou een overleg met de andere actoren in deze sector wenselijk zijn om te zien of er nog meer kan gebeuren om deze groep aan te zetten tot actieve deelname  aan het vrijetijd en sportgebeuren . Daar is het aanbod van het pasje “sociaal tarief al een eerste aanzet.  Hierbij dient verder te worden onderzocht of dit niet te stigmatiserend werkt en de drempel tot integratie en betrokkenheid blijvend hoog houdt.

Door de wijzigende multiculturele  maatschappij , moet ook bekeken worden hoe wij de allochtone burger kunnen laten deelnemen aan het sportieve leven van de Stad , hetzij op individuele basis als binnen de clubs. Hoe pakken wij dit aan en wat zijn hier de knelpunten.

 

5 WERKING VAN DE SPORTRAAD EN ONDERSTEUNING VAN DE CLUBS

Vanuit de bevragingen blijkt dat de sportraad als adviesorgaan nog meer gehoord moet worden met betrekking tot de uitbouw van de sportaccommodatie en de ondersteuning van de clubs en individuele sporters. Als advies en overlegorgaan is de sportraad zeer goed geplaatst om de vele noden en problemen in kaart te brengen . Het zou dan ook nuttig zijn om hier rekening mee te houden bij de opmaak van de  lange termijnvisie op sport in de Stad Torhout. De sportraad moet zich moderniseren en moet experimenteren met andere werkvormen en inspraakmomenten om zoveel mogelijk stakeholders te betrekken om tot gefundeerde en gedragen adviezen te komen.

Wij streven verder naar het op peil houden van de financiële middelen  ter ondersteuning van de werking van de clubs (subsidies) en dan voornamelijk met het oog op de kwalitatieve vorming en begeleiding van de jeugd /jongeren die prioritair moeten zijn.

 

6 SPORTPROMOTIE

Via haar diverse kanalen moet de Stad Torhout verder inspanningen leveren om mensen aan te zetten tot een gezondere levensstijl waarbij sporten en bewegen , hetzij op eigen initiatief en individueel , hetzij in clubverband  gestimuleerd worden.

Dit betekent ook dat de informatiekanalen vlot bereikbaar en bruikbaar moeten zijn (via website van de stad en de sportdienst , via sociale media e.d.) en moeten die bovendien up to date worden gehouden  .  Hier heeft de stad een opdracht als informatieverstrekker , dienstverlener en ondersteunenr.

Er moet  -naast de reeds geleverde inspanningen – verder worden ingezet op initiatieven zoals multimove ( bewegingsleer voor de kleinsten) en sportelen (gezien de steeds groter wordende groep actieve ouderen) . Bovendien moet de sportdienst de mogelijkheid krijgen om hiaten in het aanbod zelf  te kunnen opvangen  , in te kunnen pikken op nieuwe trends binnen de snel veranderende samenleving ( pop-up organisaties , openlucht fitnesstoestellen ,avontuurlijke sporten ).

Overleg en samenwerking met andere vrijetijdsdiensten en met andere gemeenten en sportdiensten kunnen helpen om het aanbod te vervolledigen , aan te vullen en bieden de mogelijkheid om in te spelen op nieuwe maatschappelijke fenomenen en trends.

Conclusie

Er moeten in de komende jaren duidelijk heel wat meer middelen worden vrijgemaakt voor de uitbouw , de uitbreiding  en het onderhoud van de sportinfrastructuur in Torhout. Niet alleen rekening houdende met de demografische groei , maar ook op basis van nieuwe maatschappelijke trends . Daarbij moet ingezet worden op duurzame en energiezuinige projecten die kunnen gerealiseerd worden mits bovenlokale samenwerking  of mits publiek private samenwerking.

Bovendien moeten blijvend middelen worden voorzien om de kwalitatieve werking van de vele clubs te ondersteunen , de samenwerking tussen de clubs te optimaliseren en het comfort en aanbod voor de individuele sporter te vergroten.

Hieronder vindt u een kort overzicht  van wat in de eerstvolgende beleidsperiode(s) prioritair zou dienen te worden gerealiseerd.

 

 • Nieuw, multifunctioneel en energiezuinig zwembad
 • Bijkomende indooraccommodatie / sporthal voor diverse sporttakken
 • Bijkomend openluchtcentrum voor a.   –  extra voetbalvelden (kunstgras)
 •                                           – nieuwe sporten (hockey, krachtbal, padel)
 • Multifunctionele outdoor voorzieningen voor o.a. mountainbike, outdoor fitness , avonturenparcours
 • Optimalisatie comfort openluchtcentrum (sportstadion) , toegankelijkheid, veiligheid

 

 

Updated: december 12, 2017 — 3:17 pm

Weer

Explosief
TVWESTHOEK.BE
Hof van Alexander
Zeeland
lekker en genieten
Nancy - Kapster aan huis
Westnieuws.be & copy; 2015 is een onderdeel van I.S. Media Frontier Theme