Toch nog veel leerlingen zonder diploma in de Westhoek

Ondanks alle onderwijsinspanningen verlaten nog steeds te veel leerlingen ongekwalificeerd het leerplichtonderwijs.

We zien dat de Westhoek een groot percentage van jongeren kent die uitvallen in het onderwijs en dus geen diploma secundair onderwijs of een kwalificatie dreigen te behalen. Bovendien kampt men binnen de Westhoek met de specifieke problematiek van weinig laagdrempelig en beschikbaar netwerk van diensten. De gebrekkige mobiliteit in de regio versterkt dit nog.

De vier CLB’s in de Westhoek werken al langer samen in de strijd tegen ongekwalificeerde uitstroom van jongeren uit het onderwijs. Ook bij scholen en netwerkpartners is de problematiek van vroegtijdige schoolverlaters welbekend.

Vanuit de CLB’s merken we een toename van ingeschreven jongeren die niet meer op school geraken en van jongeren –ouder dan 18 jaar- die volledig afhaken op het vlak van onderwijs, werk zoeken, training volgen,…

Vanuit VCLB West en CLB GO! Westhoek werd daarom vanuit een netoverstijgende samenwerking vorig schooljaar een project ingediend bij de provincie West-vlaanderen. Dit project werd geselecteerd en met de subsidies van de provincie West-Vlaanderen kunnen wij gedurende het schooljaar 2018-2019 een halftijdse brugfiguur inzetten om de gekwalificeerde uitstroom te bevorderen. Dit project is uniek in de regio want momenteel bestaat er voor deze doelgroep  geen gepast hulpverleningsaanbod.

Jongeren waar er een grote bezorgdheid aanwezig is dat zij geen kwalificatie zullen behalen komen in aanmerking. Dit zijn zowel op school ingeschreven jongeren die dreigen af te haken als jongeren van 18 jaar (of ouder) die op 30 juni of vroeger de school verlaten zonder kwalificatie. Vooral die laatste doelgroep (NEET-jongeren) vindt zeer moeilijk aansluiting met de arbeidsmarkt, VDAB of GTB. Ze vormen een kwetsbare groep die op termijn ook erg moeilijk te activeren valt en momenteel bestond er voor deze doelgroep ook geen gepast hulpverleningsaanbod.

De huidige projecten die bestaan rond schooluitval zijn beperkt in tijd en onderwijstrajecten zijn vaak weinig flexibel en onvoldoende aanklampend. Vaak is er te weinig ruimte om op een intensieve manier individueel te werk te gaan met jongeren die dreigen af te haken en NEET-jongeren.

Met het installeren van een brugfiguur willen we hieraan tegemoetkomen en over een effectief middel beschikken om de gekwalificeerde uitstroom te bevorderen. Kerntaak van deze brugfiguur is dus de jongere verder opvolgen tot er opnieuw een duidelijk perspectief is waarbij alle partijen zich goed voelen en dit in samenwerking met andere partners die van belang kunnen zijn in het vervolgtraject van de jongere. Zo wordt de kans op tewerkstelling of kwalificatie maximaal verhoogd zodat zij hun schoolloopbaan kunnen beëindigen met een diploma secundair onderwijs of een andere kwalificatie.

Voor deze opdracht werd Steven Leenknegt halftijds in dienst genomen om jongeren terug naar de schoolbanken of naar de arbeidsmarkt te krijgen. Naar spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten kan Steven preventief de scholen en CLB’s ondersteunen. Voor de begeleiding van de NEET-jongeren komt Steven meer interveniërend tussen. Juist in die verbindingen tussen onderwijs –welzijn-arbeidsmarkt kan hij het verschil maken als echte brugfiguur! Bovendien werkt hij gratis, altijd mits toestemming van de jongere en als vertrouwenspersoon. Deze brugfiguur kan alleen via het CLB worden ingeschakeld. De brugfiguur kan een begeleiding opnemen als aan een aantal criteria is voldaan.

Als werkingsgebied kozen we voor de Westhoek, met bijzondere aandacht voor arrondissement Veurne, gezien de hoge schooluitval in dit gebied. Immers, in West-Vlaanderen is de schooluitval gemiddeld 8,8%, in Veurne stijgt dit cijfer naar 11%!!

Met de uitwerking van dit project streven wij ook om een voorbeeld te kunnen zijn voor andere regio’s zodat deze structuur ook in andere delen van de provincie kan opgestart en verankerd worden, want vroegtijdige schooluitval blijft een problematiek die van prioritair belang is en een thema dat hoog op de beleidsagenda staat genoteerd. Als samenleving hebben we er immers alle belang bij om het talent dat bij jongeren aanwezig is maximaal kans te geven. Jongeren moeten zich kunnen ontwikkelen tot jongvolwassenen die hun verantwoordelijkheid opnemen, zich betrokken voelen bij de samenleving en er op die manier ook een actieve rol in spelen. Zo kunnen we de maatschappelijke kost van ongekwalificeerde uitstroom ombuigen tot een positieve return aan de samenleving waarbij iedereen gebaat is.

Naast rechtstreeks kan je kan de brugfiguur bereiken via de vijf CLB’s van de Westhoek: CLB Poperinge, CLB Ieper, CLB Veurne-Diksmuide-Westkust, CLB GO! Westhoek