Provincie stelt PRUP Blekerijbeek (Ichtegem) definitief vast

Provincie stelt PRUP Blekerijbeek (Ichtegem) definitief vast

In haar zitting van donderdag 5 maart heeft de West-Vlaamse provincieraad het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Blekerijbeek in Ichtegem definitief vastgesteld. Het doel van dit PRUP is een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) te realiseren en zo het centrum van Ichtegem te vrijwaren van wateroverlast. Aan het PRUP is ook een onteigeningsplan vastgekoppeld.

Eerdere problemen
Het centrum van Ichtegem kwam in het verleden al meerdere keren onder water te staan bij hevige regenval. Ook stroomafwaarts zijn er waterproblemen. Daarom wil de Provincie stroomopwaarts werk maken van een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG). Het vastgelegde overstromingsgebied, dat zich tussen de Mexicostraat en de Arthur Coussensstraat bevindt, is ongeveer 7,5 hectare groot en heeft een maximale buffercapaciteit van 25.000m³.

Instrumenten gekoppeld aan PRUP
Tegelijkertijd is een onteigeningsplan opgemaakt. In eerste instantie zal gekeken worden of de noodzakelijke gronden in der minne kunnen worden aangekocht. Indien dit niet mogelijk zou zijn, dan kan het instrument ‘onteigening’ voorgesteld worden. Dat plan biedt de nodige garanties zodat het GOG zeker wordt gerealiseerd.

Enige oplossing
De nabijgelegen Blekerijbeek en de Koolveldbeek werden in een ver verleden ingekokerd ter hoogte van het centrum en kunnen het vele water onvoldoende slikken. Vijftien jaar geleden werd reeds een debietbegrenzer en bypass voorzien ter hoogte van de Mexicostraat naar de Magere Weiden, maar er kon onvoldoende water gebufferd worden vóór het centrum. De realisatie van een versnelde waterafvoer, met grotere buizen, door het centrum blijkt moeilijk realiseerbaar omdat ook afwaarts op de Blekerijbeek en Moerdijkbeek wateroverlast optreedt. Met dit GOG wordt het water hoger vastgehouden en kan het vertraagd door de overwelfde Blekerijbeek en via de bypass rond het centrum stromen.

Termijn
De termijn hangt vast aan de verdere verwerving van de gronden. De werken worden geraamd op ongeveer 200.000 euro. Daar zijn de grondverwervingen niet in meeger