MIDWEST : MINISTER SOMERS SLUIT AAN BIJ HET MIDWESTOVERLEG

Deze ochtend gingen de burgemeesters van regio Midwest in gesprek met Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers.
Midwest is één van de 17 referentieregio’s die de Vlaamse Regering afbakent in het kader van de regiovorming. De Vlaamse Regering wil inzetten op een proces waarbij er meer coherentie wordt gebracht in de vele intermediaire structuren. De burgemeesters worden in dit traject gezien als de spil voor de regiovorming waarbij naar een zo breed
mogelijk draagvlak wordt gestreefd met alle betrokken partners.
Midwest kent reeds een lange traditie van samenwerking en streeft hierbij naar maximale betrokkenheid van de lokale besturen en regiopartners. De ad hoc samenwerking is de voorbije jaren geëvolueerd naar een sterke regionale samenwerking in functie van de ondersteuning van de aangesloten besturen. Zo neemt het regionale niveau een aantal ondersteunende taken op zich zoals bijvoorbeeld de tewerkstelling van intergemeentelijke personeel, gezamenlijke aankopen en
ondersteuning van projectwerking. Daarnaast zet Midwest stappen richting het organiseren van een shared service center voor bepaalde taken. Zo is er een intergemeentelijk archiefteam actief dat de voorbije 5 jaar deze taken opneemt voor een cluster van besturen alsook wordt er nagedacht over regionale samenwerking rond ICT.


Voorzitter Kris Declercq: “Midwest heeft reeds op diverse terreinen pionierswerk verricht. Zo diende de aanpak van de COVID-pandemie met contactopsporing tot model voor alle Vlaamse gemeenten. De voorbije twee jaar heeft Midwest ook werk gemaakt van de ambities om bestaande samenwerkingsverbanden in te kantelen in Midwest. Evengoed zijn in het strategisch plan Midwest ambities opgenomen op beleidsmatig vlak zoals samenwerking in de vervoerregio, visievorming rond bedrijventerreinen, ruimtelijke ordening en een duurzame regio. De regio heeft ook reeds een socio-economische streekvisie.“

Niettemin ondervindt de regio een aantal knelpunten in de vooropgestelde Vlaamse regelgeving. De burgemeesters van de regio gingen hierop dieper in bij het overleg met minister Somers. De erkenning van de rol van lokale besturen als regisseur, de communicatie vanuit Vlaanderen met bovenlokale structuren, de sectorale regelgeving en de uniforme afbakening van werkgebieden op verschillende beleidsterreinen, zijn
punten die zijn aangekaart. Vanuit Midwest zijn ook een aantal suggesties geformuleerd hoe Vlaanderen de regio’s nu en in de toekomst kan ondersteunen.