Meerjarenplan Lokaal bestuur Ichtegem

Het lokaal bestuur Ichtegem heeft zijn meerjarenplan voor 2020 – 2025 klaar. In de komende jaren staan maar liefst 31 miljoen euro aan investeringen op de planning. En dit zonder de belastingen voor de burgers te verhogen. Vanuit een uitgebreide en intensieve voorbereidende denkoefening werd met een kritische blik gekeken naar de huidige uitgaven, zodat richting 2025 volop ingezet kan worden op een inspirerend, levendig en vernieuwend Ichtegem. Na de voorstelling van het beleidsplan #IchtegemInspireert werd in de voorbije maanden volop ingezet op het betrekken van de burgers en de interne diensten van het lokaal bestuur. Met de insteken vanuit www.ichtegeminspireert.be, Café College en overlegmomenten met alle diensten binnen het lokaal bestuur werd vormgegeven aan de financiële vertaalslag in het meerjarenplan. Het resultaat is een ambitieus plan, waarbij de focus ligt op de kerntaken van het lokaal bestuur, efficiënte werking en het inzetten op een open, bereikbaar en luisterend lokaal bestuur! Om dit te realiseren is een vernieuwende benadering noodzakelijk. We zijn dan ook kritisch en willen dat de middelen die we als bestuur investeren, terechtkomen bij wie ze echt nodig heeft. Om dat te doen, zijn aanpassingen aan subsidiereglementen, gebruikersvoorwaarden en de werking van en binnen de diensten nodig. Gezonde financiën Door in te zetten op een grondige evaluatie van de uitgaven willen we een gezond financieel beleid voeren. Om de broodnodige investeringen te financieren, zullen we de komende jaren verschillende leningen opnemen. Hierdoor zal de financiële schuld tegen het einde van de legislatuur stijgen met 13 miljoen euro. Toch is het beschikbaar budgettair resultaat van 2020 tot en met 2025 telkens (ruim) positief en dit zorgt voor een voldoende financiële buffer. De autofinancieringsmarge, die in 2025 positief moet zijn, is dat ook doorheen de volledige periode en bedraagt in 2025 € 206 769. Dit positief financieel evenwicht is haalbaar zonder verhoging van gemeentebelasting, aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing. Inspraak en participatie verder doorzetten In de voorbereiding van dit meerjarenplan werd sterk ingezet op inspraak en participatie. Het digitale participatietraject, www.ichtegeminspireert.be, leverde meer dan 90 verschillende ideeën op die besproken werden tijdens de opmaak van het meerjarenplan. Ook de inspraakmomenten “Café College” leverden specifieke vragen, ideeën en insteken op die eigen zijn aan de deelgemeenten. Heel wat van deze zaken werden mee geïntegreerd in het meerjarenplan en zullen in de komende periode aan bod komen voor de uitvoering ervan. De speerpunten van het meerjarenplan 2020 – 2025 1. Verkeersveiligheid, mobiliteit en een basisbereikbaarheid voor iedereen Verkeersveiligheid voor fietsers, heikele verkeersknooppunten en veilige schoolomgevingen willen we realiseren aan de hand van een nieuw lokaal mobiliteitsplan. Daaruit voortvloeiend zullen de nodige infrastructurele of organisatorische ingrepen gebeuren om deze waar mogelijk aan te pakken. Omdat iedereen recht heeft op basismobiliteit en we de bereikbaarheid van onze eigen centra, maar ook de belangrijkste bestemmingen vanuit onze gemeente zoals Brugge, Oostende, ziekenhuizen, stations,… willen we de mobiliteitsoplossingen zoals openbaar vervoer, autodelen,… afstemmen op belangrijke mobiliteitsknooppunten in en tussen de deelgemeentes. Concrete acties zijn het voorzien van voldoende en veilige fietsenstallingen en het opzetten van een autodeelsysteem met elektrische wagens.

2. Investeren in infrastructuur en voorzieningen Heel wat van de investeringen die worden voorzien in de komende jaren zijn bedoeld voor infrastructuur en publieke voorzieningen. We denken hier niet enkel aan nieuwe of te renoveren gebouwen, maar ook aan de wegen, fietspaden en voetpaden. Vernieuwingen of herstellingen van gemeentelijke wegen, trage wegen en fiets- en voetpaden zullen uitgevoerd worden, naast de voorziene weg- en/of rioleringsprojecten in de Kortemarkstraat, Diksmuidebaan en omgeving “De Reiger”. We voorzien ook de heraanleg van de markt in Ichtegem, waarbij een inspraaktraject doorlopen zal worden bij de voorbereiding, bepaling en uitvoering van de heraanleg. In Bekegem gaan we op korte termijn werken aan een oplossing voor de parkeerproblematiek die er vandaag is. De socio-culturele- en sportinfrastructuur wordt in de komende periode aangepakt. Naast de nieuwe Bruwiersite met een lokaal dienstencentrum en polyvalente socio-culturele zaal, wordt diverse andere infrastructuur gerenoveerd. De bibliotheek in Ichtegem verhuist naar site De Ster. De toeristische trekpleister van de Pompentoren wordt gerealiseerd. Het dak van het sportcentrum Eernegem wordt vernieuwd, met daarna de vernieuwing van de sportvloer, er wordt werk gemaakt van kwalitatieve buitensportterreinen en we plannen de bouw van bijkomende kleedkamers.

3. Investeren in en voor kinderen en jeugd We bouwen een nieuwe jeugdsite in Eernegem die de buitenschoolse opvang De Kornuit en de speelpleinwerking Leutegem samenbrengt. Op deze site wordt het huidige gebouw van de Kornuit voorbehouden om Chiro Eernegem op termijn te huisvesten. We willen voor al onze jeugdverenigingen in iedere deelgemeente een huisvesting voorzien die voldoet aan de veiligheidsnormen en waar zij hun werking ten volle kunnen ontplooien. Dit zal zich o.a uiten in een vernieuwd heem voor KSA Ichtegem en renovatiewerken in de andere lokalen van de jeugdverenigingen. In elk van deze lokalen wordt gratis WIFI voorzien via WIFI4EU. We investeren niet enkel in gebouwen, maar ook in de speel- en ontspanningsmogelijkheden voor de kinderen. We gaan speelplein Bengelberg volledig herinrichten, waarbij we een participatietraject willen doorlopen samen met de kinderen en zij mee invulling kunnen geven aan het speelplein. Daarnaast zetten we in op een sterk speelweefsel doorheen de gemeente, niet enkel door klassieke speelpleinen, maar door te voorzien in (natuurlijke) speelelementen in de open ruimte. Het aanbod van jeugd-, sport- en creatieve kampen tijdens vakantieperiodes wordt eveneens grondig uitgebreid, zodat er een gevarieerd aanbod is als alternatief voor de speelpleinwerking of de buitenschoolse kinderopvang.

4. Leer- en ontwikkelmogelijkheden voor de kinderen Niet enkel spelen en ontspannen, maar ook leren en zich verder ontwikkelen als kind vinden we zeer belangrijk. De gemeentelijke basisschool ’t Mozaïek krijgt een capaciteitsuitbreiding door middel van een nieuwe vleugel en grondige renovatie en we gaan ook verder met de renovatie van de gemeentelijke basisschool De Bever. We kijken verder dan enkel het gebouw en gaan voor de verdere doorzetting van digitalisering in onze scholen ter ondersteuning van de leervormen en -methodes. We ondersteunen daarbij niet enkel de gemeentelijke basisscholen, maar evenzeer de andere scholen op het grondgebied in het kader van flankerend onderwijs.

5. Inzetten op klimaat en energie Een sterk doorgedreven klimaat- en energiebeleid opzetten, waarbij concrete klimaatacties voor onze eigen gemeente worden uitgewerkt en uitgevoerd, moet ervoor zorgen dat we onze reductie aan CO2-uitstoot kunnen reduceren. Zelf willen we hier het goede voorbeeld in tonen door het opzetten van groenestroomprojecten zoals zonnedelen, een verdere vergroening van ons wagenpark en het nemen van energiemaatregelen in ons eigen patrimonium. Dit laatste willen we realiseren door bij bestaande gebouwen groene energiebronnen te voorzien tijdens renovaties en door bij nieuwbouw naar bijna energie neutrale gebouwen te werken.

6. Doorgedreven afvalbeleid, waarbij de vervuiler betaalt Een nieuw, modern recyclagepark wordt één van de belangrijkste projecten die we willen realiseren. In de Fabriekweg ontwikkelen we een recyclagepark dat vlot toegankelijk is en voldoende ruimte biedt voor alle afvalfracties. Daarnaast willen we evolueren als lokaal bestuur in hoe er wordt omgegaan met afvalinzameling (ondergrondse glascontainers, diftar-systeem) en afval op evenementen. We zetten in op een sterk afvalpreventiebeleid en willen onze lokale afvalberg sterk doen afnemen!

7. Stimuleren van ondernemen Door het oprichten van een centraal aanspreekpunt voor (potentiële) ondernemers willen we de lokale economie nieuw leven in blazen. Samen met onze ondernemers willen we van Ichtegem een ondernemingsvriendelijke gemeente maken, waar men ondersteuning krijgt vanuit de gemeentelijke dienstverlening en waarbij acties, netwerkmomenten, nieuwe ideeën,… vorm kunnen gegeven worden. De potentiële ruimte om te ondernemen gaan we verder ontwikkelen en startende ondernemers ondersteunen. Hiervoor zetten we in op extra personeel.

8. Kwaliteitsvol wonen en leven Ichtegem moet een gemeente zijn waar er voldoende woonaanbod is voor iedereen, maar ook waar het woonaanbod voldoende diversiteit bevat. We gaan voor een kwalitatief en betaalbaar woonaanbod, waarbij de objectieven rond sociale woningen en sociale huurwoningen als één van de streefdoelen gelden. We werken ook vanuit een openheid naar nieuwe woonvormen of – concepten, die voor Ichtegem op ruimtelijk vlak een positieve evolutie kunnen betekenen. We vinden het hierbij van groot belang dat Ichtegem zijn groene en open karakter van landelijke gemeente kan behouden. De mogelijkheden rond het uitbouwen van de Stationsput als domein voor stille recreatie, uitbreidingsmogelijkheden voor bijkomend bos, volkstuintjes, een hondenloopweide of andere opportuniteiten worden opgenomen.

9. Het bestrijden van (kans)armoede De uitbouw van een actieve werking van het huis van het kind, met daaraan gekoppeld een lokaal loket kinderopvang is een prioriteit. We willen ouders en kinderen ondersteunen tijdens het opvoeden en opgroeien, door zelf de regierol op te nemen en samen te werken met partnerorganisaties rond gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en kinderopvang. De strijd tegen armoede, en in het bijzonder kinderarmoede, gaan we niet uit de weg. Door het uitwerken van initiatieven zoals een sociale kruidenier, uitbreiden van tussenkomsten in schoolmaaltijden en de werking van de studie- en gezinsondersteuning De Katrol willen we bij armoede of dreigende armoede in een vroeg stadium hulp en steun bieden. We bekijken armoede niet vanuit een enge benadering, want niet enkel inkomen is een indicator voor armoede. Het niet krijgen van kansen vormt evenzeer een belangrijke indicator. Als lokaal bestuur willen al onze inwoners de nodige kansen bieden of ze mogelijk maken als men ze niet kan benutten omwille van diverse omstandigheden.

10.Een dynamische en moderne organisatie Een lokaal bestuur anno 2020 moet een organisatie zijn die voldoende flexibel is om binnen een snel wijzigende maatschappelijk context te kunnen werken. De organisatie zal daarom ook de nodige wijzigingen ondergaan op vlak van organisatiestructuur, faciliteiten (ICT, communicatie, processen) en organisatie van de dienstverlening, zodat er op een vlotte, efficiënte maar ook doelgerichte manier kan gewerkt worden naar en voor de inwoners van onze gemeente. We doen dit o.a. door onze technische diensten samen te brengen op één locatie en de werking te reorganiseren, door in te zetten op een sterkere digitale dienstverlening, gecombineerd met een klantgerichte organisatie van de fysieke dienstverlening.