Gemeente Sluis : jaarstukken 2017 en kadernota 2019-2022

De kadernota 2019-2022 geeft vroegtijdig inzicht in de financiële knelpunten en mogelijke
beleidskeuzes in aanloop naar de begroting 2019. Dit stelt de raad in staat om kaders te stellen
voor de komende jaren. Kijkend naar de komende jaren is het resultaat positief omdat de
financiële kaders om het coalitieprogramma uit te voeren aanwezig zijn. Om meerjarig gezond te
blijven worden alle ontwikkelingen nauwgezet in de gaten gehouden.
Jaarstukken 2017
Met de Jaarstukken 2017 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2017 en de
bijbehorende financiën. De gemeente Sluis sluit het boekjaar af met een positief resultaat van
overheidsactiviteiten van € 1.439.183. De belangrijkste oorzaken van dit verschil zijn de bijstelling van de
voorziening wethouderspensioenen en hogere belasting- en parkeergeldopbrengsten. Het college stelt de
raad voor om het voordelige resultaat in te zetten voor een toevoeging aan de reserve bedrijfsvoering en
de reserve sociaal domein.
Kadernota 2019-2022
In deze kadernota is het coalitieprogramma financieel vertaald en ook zijn de bezuinigingen van de
afgelopen jaren gehaald. Er ligt nu een meerjarig sluitende begroting welke in de jaren 2020 en later een
mooi positief saldo laat zien. Zelfs indexaties en meerkosten van de ontwikkelingen die we nu al weten,
zijn verwerkt. Zoals de verwachte CAO-ontwikkelingen, ontwikkelingen bij gemeenschappelijke regelingen
en nieuwe wettelijke vereisten waaraan de gemeente gehoor moet geven.
Sociaal domein
Ondanks de positieve meerjarenvooruitzichten is voorzichtigheid geboden. Landelijk zien we dat het
sociaal domein en dan met name jeugdzorg, meer kost dan de budgettaire ruimte. Dit zien we ook terug
binnen de gemeente Sluis en is herkend en erkend door het college. Aan de hand van de ervaringen in de
afgelopen jaren is getracht inzicht te krijgen in het uitgavenpatroon in de komende jaren. In 2019 en 2020
wordt hiervoor de reserve sociaal domein ingezet. In het najaar van 2018 wordt er een plan gepresenteerd
om te komen tot een meer betaalbaar sociaal domein in de komende jaren. Met name op het gebied van
jeugdzorg, met dien verstande dat de zorg beschikbaar blijft in de komende jaren. Het jaar 2019 moet
gezien worden als een overgangsjaar en de ombuiging levert vanaf 2020 de eerste resultaten op.
Andere ontwikkelingen
Naast de ontwikkelingen in het sociaal domein stelt het college voor om geld uit te trekken voor andere
ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn investeringen om de parkeerproblematiek bij MFC Breskens op
te lossen, aanleg van een voetpad Zwarte polderweg/ringdijk, reconstructie toegangswegen Hoofdplaat,
onderhoud van stranden en duinovergangen, organisatie-aanpassingen en onderhoud van monumenten.
Besluitvorming
Het vaststellen van de jaarstukken en de kadernota is de bevoegdheid van de gemeenteraad. In
afwachting van de accountantsverklaring zijn de jaarstukken 2017 nog niet definitief. De accountant heeft
toegezegd een goedkeurende accountantsverklaring te verstrekken. De stukken worden behandeld in de
raadsbrede commissie Samenleving/ Middelen op dinsdag 19 juni om 19.30 uur en de besluitvormende
raadsvergadering op donderdag 5 juli a.s. om 19.30 uur. Beide vergaderingen zijn openbaar en vinden
plaats in de raadzaal van het Belfort in Sluis.