Definitieve vaststelling van PRUP ‘Torhout-Noord’

Op donderdag 28 maart keurde de provincieraad van West-Vlaanderen de definitieve vaststelling van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘Torhout-Noord’ goed.

Dit PRUP omvat onder andere het bedrijventerrein in Torhout-Noord. Het plangebied is gelegen tussen de Bruggestraat, de Noordlaan, de Aartrijkestraat en de Oude Gentweg in Torhout en is zo’n 45 ha groot.

Het bedrijventerrein staat op het gewestplan als milieubelastende industrie bestemd, maar momenteel zijn er nog weinig bedrijven aanwezig die beantwoorden aan deze omschrijving. In overleg met de stad Torhout werden daarom binnen het PRUP de bestemmingen geactualiseerd. Daarnaast zorgt het PRUP er ook voor dat er een divers aanbod aan grote en kleine percelen is. Verder wordt er naar ruimtelijke kwaliteit en beeldkwaliteit gestreefd door zuinig ruimtegebruik voorop te stellen.

Aanpassingen naar aanleiding van het openbaar onderzoek
Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp-PRUP door de provincieraad op 21 juni 2018, liep het openbaar onderzoek van 31 augustus tot en met 30 oktober 2018. Naar aanleiding van dit onderzoek werden 2 adviezen en 15 bezwaren en opmerkingen ingediend.

De adviezen en bezwaren werden behandeld door de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) en leidden tot een aantal aanpassingen in de stedenbouwkundige voorschriften: in het woongebied langs de Bruggestraat is nieuwe kleinhandel beperkt tot max. 100 m² per perceel en het onderscheid tussen lokale en gemengde bedrijvigheid wordt vastgelegd op 5.000 m², zoals in het provinciaal structuurplan (lokale bedrijvigheid kleiner dan 5.000 m²; gemengde bedrijvigheid groter dan 5.000 m²).

Vervolg van de procedure
Na de definitieve vaststelling door de provincieraad worden de plannen aan de Vlaamse Regering overgemaakt, die beschikt vervolgens over een termijn van 45 dagen om het PRUP al dan niet te schorsen. Het PRUP treedt in werking 14 dagen na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, als de Vlaamse Regering niet schorst.

De volledige plannen zijn te consulteren op de website.

www.west-vlaanderen.be/rup-torhout-noord ]