De Torhoutse Welzijnsraadinfo…

In het meerjarenplan zijn heel wat projecten goedgekeurd die onder het thema welzijn vallen. Welzijn kan worden omschreven als het welbevinden op medisch, sociaal, psychisch, maatschappelijk en materieel vlak en behelst een brede waaier aan topics. Tot voor kort kwamen deze items verspreid aan bod op andere (deel)adviesraden. Er was evenwel geen adviesorgaan dat specifiek deze materie behandelde en waar deze uitvoerig konden besproken worden met de betrokken actoren. Hieraan wil het Lokaal Bestuur Torhout met de Welzijnsraad tegemoet komen.

Met de Welzijnsraad willen we signalen vanuit het werkveld, verenigingsleven … vlotter detecteren, lacunes opsporen in de dienstverlening, overleg en samenwerking stimuleren en zicht krijgen op de brede waaier van mogelijke dienstverlening. “Enerzijds willen we er voor zorgen dat de inwoners van Torhout op de hoogte zijn van het huidige dienstverleningsaanbod in onze stad, en anderzijds willen we er ook voor zorgen dat ze maximaal geïnformeerd worden over de nieuwe initiatieven en projecten die op til staan, zoals het aanpakken van kinderarmoede in de Torhoutse scholen door het aanwerven van brugfiguren, de mobiele sociale kruidenier….”, aldus schepen sociale zaken Paul Dieryckx.

Deze nieuwe adviesraad kwam reeds 3 keer samen en kon telkens op veel geïnteresseerden rekenen. “Heel blij om te zien dat zowel professionele welzijnspartners actief in Torhout, verenigingen, vertegenwoordigers uit andere adviesraden, als betrokken burgers en het Lokaal Bestuur Torhout zich betrokken voelen bij het welzijn in onze stad”, aldus voorzitter van de Welzijnsraad Daniël Joseph.

Uiteraard kunnen de leden zelf de vormgeving mee bepalen en d.m.v. hun aanwezigheid en inbreng, het belang ervan laten toenemen en invloed uitoefenen op het welzijnslandschap in Torhout!

Zijn er verenigingen die nog niet vertegenwoordigd zijn in de Welzijnsraad?
Of heb je nog vragen? Contacteer ons gerust telefonisch op 050 22 12 33 of per mail naar welzijnsraad@torhout.be! Ook voor voorstellen of ideeën kan je ons contacteren.