De sluitende begroting van de gemeente Sluis

 

 

 

De begroting 2019 en meerjarencijfers 2020-2022 zijn sluitend. Het is de eerste begroting waarin de ambities uitgewerkt zijn van het nieuwe college van de gemeente Sluis. Leidraad voor de begroting van 2019 zijn het coalitieprogramma “Dynamisch, continuerend en grensverleggend” en de kadernota 2019 – 2022, die de gemeenteraad op 5 juli jl. vaststelde.  De ambities zijn hoog, er wordt veel geïnvesteerd en er worden veel projecten verwezenlijkt. Het blijft echter belangrijk om toekomstige ontwikkelingen goed in de gaten te houden.

De keuzes die bij de kadernota zijn gemaakt, vormen het uitgangspunt voor deze begroting. Denk hierbij onder andere aan investeringen om de parkeerproblematiek bij MFC Breskens op te lossen, aanleg van een voetpad op de Vlamingpolderweg, reconstructie toegangswegen Hoofdplaat, onderhoud van stranden en duinovergangen, organisatie-aanpassingen en onderhoud van monumenten. In het voorstel van het college aan de raad wordt verder rekening gehouden met een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen zoals onder andere de risico’s binnen het sociaal domein en dan met name jeugdzorg. In 2019 wordt hiervoor de reserve sociaal domein ingezet. Dit jaar moet dan ook gezien worden als een overgangsjaar. Naar verwachting levert deze ombuiging vanaf 2020 de eerste positieve resultaten op.

 

Besluitvorming

Het vaststellen van de begroting is de bevoegdheid van de gemeenteraad. De stukken die het college vandaag presenteert, worden behandeld in de raadsbrede commissie Samenleving/Middelen op dinsdag 23 oktober a.s. om 19.30 uur en de besluitvormende raadsvergadering op donderdag 8 november a.s. om 19.30 uur. Beide vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het Belfort in Sluis. De volledige begroting 2019 kunt u nalezen op onze website www.gemeentesluis.nl. In de begroting in één oogopslag kunt u eenvoudig en snel kennis nemen van onze ambities voor het komende jaar.